กระทรวงแร งงานพูดแล้ว เงื่อนไข ม. 33 รับ 4000

ม. 33

กระทรวงแร งงานพูดแล้ว เงื่อนไข ม. 33 รับ 4000

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า หลังจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มอบหมายให้กระทรวงแรงงาน หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแนวทางให้ความช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อน แก่ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ในช่วงสถานการณ์ CV1 9

 ม. 33

ทั้งนี้ เบื้องต้น อาจจ่ายเ งิ นช่วยเหลือให้กับแรงงานในระบบทั้ง 11 ล้านคนได้ แต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องไม่เป็นแรงงานต่างด้าวและมีเ งิ นฝากไม่เกิน 5 แสนบาทต่อปี ซึ่งอยู่ระหว่างการหารือความเป็นไปได้ว่าจะจ่ายเ งิ นให้คนละ 3,500 บาท หรือ 4,000 บาท เป็นเวลา 1 เดือน คาดว่าจะต้องใช้เ งิ นทั้งหมดประมาณ 4 หมื่นล้านบาท โดยวันนี้ (28 ม.ค.) จะหารือกับเล ข าธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ว่าจะใช้งบประมาณส่วนใด คาดว่าจะเป็นเ งิ นกู้ที่ยังมีวงเ งิ นเหลืออยู่ ก่อนที่จะนำแนวทางที่ได้ สรุปเสนอต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาต่อไป

 ม. 33

ขอบคุณที่มาจาก thebangkokinsight