กราบสาธุ ขอพรให้ถูกองค์ ช่วยให้ความเป็นอยู่ดีขึ้น ชีวิตเจริญ

กราบสาธุ ขอพรให้ถูกองค์ ช่วยให้ความเป็นอยู่ดีขึ้น ชีวิตเจริญ

1 ขอพรจาก พระพิฆเนศ

พระพิฆเนศปัจจุบันมีผู้คนมากมายนิยมเข้ามากราบไหว้บูชา เป็นเทพในเ รื่ อ งของความสำเร็จของชีวิต โดยการบูชานั้นควรบูชาด้วยกล้วย อ้อย หรือดอกดาวเรือง เพื่อความเป็นสิริมงคลความสำเร็จในด้านอาชีพการงาน ด้านการเ งิ น กิจการค้าขายให้ค้าขายรุ่งเรือง มีเ งิ นมีทอง

2 ขอพรจาก พระราหู

พระราหู มีผู้คนจำนวนมากสักการะบูชา เนื่องจากมีความเ ชื่ อว่าพระราหูเป็นเทวดาที่สามารถดลบันดาลให้พ้นเคราะห์ สิ่งไม่ดีที่จะเกิ ดขึ้นจะบรรเทาลงและเปลี่ยนไปในทางที่ดี ผู้คนจำนวนมากจึงสักการะบูชาพระราหู ขอพรในเ รื่ อ งของโชคลาภ ความเจริญก้าวหน้าของชีวิต การไหว้พระราหูจะต้องใช้ของดำจำนวน 8 อย่าง ได้แก่ ไก่ดำ เ ห ล้ าดำ ถั่วดำ เฉาก๊วย ข้าวเหนียวดำ ไข่เยี่ยวม้า และอื่นที่เป็นของดำ

3 ขอพรจาก พญาครุฑ / องค์ครุฑ

เนื่องจากพญาครุฑมีอำนาจและมีพลังเหนือทุกสิ่งอย่าง จึงถูกนำมาบูชาและใช้แทนตราสัญลักษณ์ต่าง ดังนั้ นหากผู้ใดที่มีความสุจริตและจงรักภักดีต่อหน้าที่ของตนเองแล้ว พญาครุฑก็จะช่วยปกป้องคุ้มครองให้คนผู้นั้นมีความสุข และความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน

4 ขอพรจาก พระพรหม

มีความเชื่ อกันว่าพระพรหมเป็นองค์เทพที่สามารถลิขิตชะตาชีวิตของมนุษย์ได้ ดั งนั้uท่านจะปกป้องคุ้มครองผู้ที่ทำความดี ประพฤติตนดี หากอ ธิษฐ านขอพรในเ รื่ อ งใด ก็จะประสบความสำเร็จและสมหวังดั่งที่ปรารถนา

แต่ในทางตรงกันข้าม หากผู้ใดที่ทำบาปหรือสิ่งไม่ดี พระพรหมก็จะลิขิตให้คนผู้นั้นพบแต่ความลำบากและมีชีวิตที่ทุ ก ข์ย าก ส่วนการสักการะบูชาพระพรหม เนื่องจากท่านมี 4 พักตร์ ดั งนั้uการจะบูชาท่านต้องบูชาให้ครบทั้ง 4 ทิศ (งาน เ งิ น ความรัก ภาพรวม) จึงจะได้รับพรครบทุกประการ

5 ขอพรจาก พระแม่ลักษมี

พระแม่ลักษมี เป็นเทพแห่งความรักที่บริบูรณ์ เนื่องจากทรงเป็นพระชาย าที่ซื่อสัตย์และเป็นที่รักยิ่งของพระนารายณ์ ทำให้ผู้คนต่างศรัทธาและมาสักการะขอพรกันในเ รื่ อ งความรัก ขอให้สุขสมหวัง ขอให้คนรักรักและซื่อสัตย์กับเราแต่เพียงผู้เดียว ตลอดจนเ รื่ อ งของการค้าขาย ทรัพย์สินเ งิ นทองและความมั่งคั่งให้กับผู้ที่ตั้งใจหมั่นสักการะบูชาท่านด้วย

6 ขอพรจาก พระอุปคุต

พระอุปคุตทรงเป็นพระภิกษุสงฆ์แห่งโชคลาภ บารมี และยังช่วยปกป้องคุ้มครองรั กษ าผู้ที่สักการะบูชาท่าน ทั้งยังส่งเสริมให้เรามีความสุข ความสบาย สุขภาพร่า งกายแข็งแรง อายุยืนย าว มีความรักที่มั่นคง มีอำนาจบารมี มั่งคั่งมั่งมี อุดมสมบูรณ์

7 ขอพรจาก พระแม่กวนอิม

พระแม่กวนอิมผู้ทรงเปี่ยมไปด้วยความรักและความเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย คนส่วนมากที่นับถือพระแม่กวนอิมจะไม่ทานเนื้อวัว การสักการะขอพรจากท่านในเ รื่ อ งของความรัก ความเมตตา ที่เปรียบเสมือนความรักของแม่ที่มีต่อลูก และขอให้สิ่งที่ติดขัดที่เกิ ดขึ้นให้เบาลงและมีความคล่องตัวขึ้น

8 ขอพรจาก พระวิษณุ หรือ พระนารายณ์

เป็นเทพเจ้าในเ รื่ อ งของความรุ่งเรือง มีความเมตตามีความกรุณา มีหน้าที่ที่ปกป้องคุ้มครองโลกมนุษย์ และสรรพสิ่งทุกชีวิต ให้พ้นจากสิ่งไม่ดี อยู่เย็นอย่างเป็นสุขปกป้องคุ้มครองให้ร่มเย็น พ้นจากสิ่งชั่ วร้ า ยทั้งปวงที่จะเกิ ดขึ้น

ขอบคุณข้อมูลจาก Sanook