คนใช้คนละครึ่ง เตรียมลุ้นปุ่มเข้าร่วม เราชนะ รับเพิ่มอีก 3,500 บาท ถึง 2 เดือน

คนละครึ่ง

คนใช้คนละครึ่ง เตรียมลุ้นปุ่มเข้าร่วม เราชนะ รับเพิ่มอีก 3,500 บาท ถึง 2 เดือน

วันที่ 15 ม.ค.64 รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเผยว่า ในการประชุมคณะกร รมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเ งิ นกู้ เห็นชอบให้มีการดำเนินโครงการ ‘เราชนะ’ แจกเ งิ นเ ยี ย ว ย าผู้ได้รับผลกระทบ ‘โควิด’ ระลอกใหม่ 3,500 บาท จำนวน 2 เดือน โดยมีกลุ่มเป้าหมายช่วยเหลือประมาณ 30-35 ล้านคน และจะใช้กรอบวงเ งิ นเยียวย าประมาณ 2.1 แสนล้านบาท แต่จำนวนเ งิ นใช้ที่แท้จริงจะผันแปรกับจำนวนผู้ได้รับการช่วยเหลือ และจะมีการเสนอให้ครม.เห็นชอบทางการในวันที่ 19 ม.ค.นี้

คนละครึ่ง

สำหรับเงื่อนไขการช่วยเหลือยังยืนยันจะช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบทั้ง 77 จังหวัด หรือทั่วประเทศ ไม่ได้เลือกช่วยเฉพาะ 28 จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดอย่างที่มีก ร ะ แ สข่าวออกมา

ขณะที่เกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้นจะมี 4 กลุ่มที่ไม่ได้รับสิทธิ ได้แก่ 1.กลุ่มข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ 2.กลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี 3.กลุ่มผู้มีรายได้สูง และ 4.แรงงานที่ได้รับสิทธิจากการประกันสังคม

คนละครึ่ง

ส่วนวิธีการลงทะเบียน ในส่วนผู้ถือ ‘บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ จะได้รับเ งิ นอย่างอัตโนมัติ 3,500 บาท จำนวน 2 เดือน โดยไม่ต้องลงทะเบียนเพิ่มเติม

สำหรับคนที่เข้าร่วมโครงการ ‘คนละครึ่ง’ และอยู่ในกลุ่มได้รับสิทธิ จะให้ยืนยันขอรับการช่วยเหลือผ่านแอพพลิเคชัน โดยไม่ต้องกรอกรายละเอียดเพิ่มเติม ขณะที่กลุ่มคนอื่นที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลจะต้องลงทะเบียนใหม่ที่เว็ บไซต์ www.เราชนะ.com

ขอขอบคุณที่มาจาก khaosod