คลังเ ตื อ น เราชนะ หากตรวจเจอ เอาเ งิ นคืนทันที

เราชนะ

คลังเ ตื อ น เราชนะ หากตรวจเจอ เอาเ งิ นคืนทันที

น.ส.กุลย า ตันติเตมิท รั กษ าการผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ได้เผยเกี่ยวกับโครงการ เราชนะ ที่เปิดให้ตรวจสอบสิทธิ์วันแรก ที่รัฐบาลให้เ งิ น 7,000 บาทนั้นว่า กรณีที่เป็นลูกจ้างประจำ ลูกจ้ างชั่ วคราว และรัฐวิสาหกิจ แล้วตรวจสอบสิทธิ์พบว่าได้สิทธิ์ เราชนะ ขอให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าวเตรียมเข้าไปกดไม่เข้าร่วมโ ค ร ง ก า ร ด้วยตนเอง ในวันที่ 18 ก.พ. 2564 บนแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ไม่เช่นนั้นจะถูกเรียกเ งิ นคืนในภายหลัง

เราชนะ

เมื่อถึงวันที่ 18 ก.พ. 2564 จะมีแถบข้อความขึ้นให้บนแ อ พ เป๋าตัง และถามว่าท่านยืนยันจะเข้าร่วมโครงการหรือไม่ ผู้ที่เป็นลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่ วคราว และรัฐวิสาหกิจ ที่เข้าเกณฑ์ไม่ได้รับเ งิ นในโครงการนี้จะต้องกดไม่เข้าร่วมโครงการเราชนะ เพราะถ้าหากระบบตรวจพบภายหลังจะมีการเรียกเ งิ นคืน

ส่วนแนวทางช่วยเหลือกลุ่มลูกจ้างชั่ วคราว และลูกจ้างของรัฐและรัฐวิสาหกิจที่มีรายได้น้อยนั้น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้มอบหมายให้กระทรวงการคลังมาดูแลกลุ่มนี้เพิ่มเติมแล้ว ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างหาแนวทางช่วยเหลืออยู่

เราชนะ

ทั้งนี้ เกณฑ์หรือคุณสมบัติของผู้ที่จะได้สิทธิ์ในมาตรการ 7 ข้อ มีดังนี้

1.ผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

2.ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม

3.ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐ

4.ไม่เป็นข้าราชการทางการเมือง

5.ไม่เป็นผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ

6.ไม่เป็นผู้มีเ งิ นได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท

7.ไม่มีเ งิ นฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท

ขอขอบคุณที่มาจาก siamtopic