ด่ ว น เผยเงื่อนไขเราชนะ ‘เกษตรกร’ รับ 7,000 บาท ใครบ้างต้องลงทะเบียนใหม่

เกษตรกร

ด่ ว น เผยเงื่อนไขเราชนะ ‘เกษตรกร’ รับ 7,000 บาท ใครบ้างต้องลงทะเบียนใหม่

หลังจากการแถลงข่าวโครงการ “เราชนะ” เพื่อมอบเ งิ นเยียวย า 7,000 บาท ของกระทรวงการคลังเมื่อวานนี้ ก็ยังมีหลายคนยังสงสัยในรายละเอียดบางเ รื่ อ ง โดยเฉพาะเ รื่ อ งการลงทะเบียนของบางกลุ่ม และหนึ่งในนั้นก็คือ “กลุ่มเกษตรกร” ที่ต้องลงทะเบียนใหม่เช่นกันหากอย า กได้สิทธิจาก “เราชนะ”

เกษตรกร

โดยประเด็นนี้ นางสาวกุลย า ตันติเตมิท รั กษ าการผู้อำนวยการกระทรวงการคลัง ได้ออกมาเคลียร์ชัดว่า กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผู้ประกอบอาชีพเกษตรกร ว่าจะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะเพื่อรับเ งิ นเยียวย าจำนวน 3,500 บาท ระยะเวลา 2 เดือนหรือไม่?

“คลังขอชี้แจงว่า เกษตรกรถือเป็นหนึ่งในผู้ประกอบอาชีพอิสระ ดั งนั้u จึงอยู่ในข่ายที่จะได้รับเ งิ นเยียวย า และถ้าเป็นเกษตรกรผู้ไม่เคยลงทะเบียนโครงการใด ของรัฐมาก่อน (ไม่มีชื่อในระบบฐานข้อมูลของรัฐ) ก็ต้องมาทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน www.เราชนะ.com”

ยกเว้น เกษตรกรที่มีรายชื่ออยู่ในระบบฐานข้อมูลเดิมของรัฐ เช่น เป็นผู้ถือบัตรคนจน อยู่ในโครงการคนละครึ่ง และ/หรือ โครงการเราเที่ยวด้วยกัน กลุ่มนี้ไม่จำเป็นต้องมาลงทะเบียน โดยเ งิ นจะโอนเข้าตามช่องที่มีอยู่เดิมเมื่อถึงกำหนด

นอกจากนี้ ยังมีรายละเอียดสำคัญที่กลุ่ม “เกษตรกร” ต้องรู้ หากอย า กได้สิทธิรับเ งิ น 7,000 บาท ในโครงการ “เราชนะ” กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ รวบรวมข้อมูลและสรุปมาให้รู้กัน ดังนี้

เกษตรกร

1. เกษตรกรต้องลงทะเบียน “เราชนะ” เพราะต้องการชื่อเป็นรายบุคคล

สาเหตุที่ภาครัฐต้องให้เกษตรกรที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลภาครัฐดังกล่าว มาลงทะเบียน “เราชนะ” ในครั้งนี้ ทั้งที่การเยียวย าในโครงการเราไม่ทิ้งกันที่ผ่านมา เกษตรกรไม่จำเป็นต้องมาลงทะเบียน เป็นการใช้ข้อมูลจากการขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แต่เนื่องจาก ฐาน ข้ อ มู ลของกระทรวงเกษตรฯ นั้น จะเป็นฐานข้อมูลครัวเรือน ไม่ใช่รายบุคคล ดั ง นั้น กระทรวงการคลังจึงต้องการให้มีการอั พ เ ด ทข้อมูลรายตัวเกษตรกร จึงขอให้มีการลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง เพื่อให้สามารถเ ยี ย ว ย าเกษตรกรได้อย่างครอบคลุม

2. เกษตรกรต้องมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ จึงจะได้สิทธิเราชนะ

กลุ่มเกษตรกรที่จะได้รับสิทธิ “เราชนะ” จะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่กำหนดด้วย เช่น ต้องไม่เป็นผู้ที่มีเ งิ นฝากเกินกว่า 5 แสนบาท หรือ มีรายได้ถึง 3 แสนบาทต่อปี ถ้ามีเ งิ นฝากหรือรายได้เกินจำนวนดังกล่าวจะถือเป็นผู้มีรายได้สูง ดั งนั้ น หากพบว่าเกษตรกรที่มีรายได้สูงมาลงทะเบียน ระบบจะมีการต ร ว จ ส อ บเพื่อดำเนินการ ตั ดสิทธิออกไป

3. สิทธิ “เราชนะ” สงวนไว้ให้ผู้มีรายได้น้อย

รัฐบาลเปิดโครงการนี้ เพื่อเยียวย าประชาชนในทุกกลุ่มอาชีพอิสระ แต่ก็ต้องอยู่ภายในเงื่อนไขที่ว่า ต้องไม่เป็นผู้ที่มีรายได้สูง ทั้งนี้ เพื่อให้เม็ดเ งิ นเ ยี ย วย าเข้าไปช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยจริง

ขอขอบคุณที่มาจาก bangkokbiznews