ผู้ประกันตนม.33 เตรียมเฮ มีสิทธิรับ 7,000 ทั นที ไม่ต้องลงทะเบียน

ผู้ประกันตน

ผู้ประกันตนม.33 เตรียมเฮ มีสิทธิรับ 7,000 ทั นที ไม่ต้องลงทะเบียน

โครงการ เราชนะ กำหนดให้เ งิ นเ ยี ย ว ย าจำนวน 3,500บาทต่อคน เป็นระยะเวลา 2 เดือน (ระหว่างเดือน ก.พ.-มี.ค.64) รวม 7,000 บาท ผู้ได้รับสิทธิต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยจะเปิดให้ลงทะเบียน วันที่ 29 ม.ค. – 12 กุมภาพันธ์ 2564 และตรวจสอบสิทธิได้ในวันที่ 8 ก.พ. 2564 อย่างไรก็ตาม ได้มีกระเเสดราม่า เสียงจากเหล่าผู้ประกันตนมาตรา33 ไม่อยู่ในเกณฑ์ได้รับสิทธิ อดได้รับเ งิ นเยียวย าดังกล่าว ซึ่งจะมีเพียงผู้ประกันตนมาตรา 39 และ 40 ได้รับสิทธิที่เ งิ นเยียวย าช่วยเหลือจากโครงการเราชนะ

ผู้ประกันตน

ทั้งนี้ได้มีข้อกำหนดของผู้ที่จะมีสิทธิโครงการ เราชนะ ดังต่อไปนี้

1.มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

2. ไม่เป็นผู้ประกันตนตาม ม. 33 แห่งกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม

3. ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานใน หน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง

4. ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ไม่เป็นผู้รับบํานาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ

5. ไม่เป็นผู้มีเ งิ นได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาทในปีภาษี 2562

6.ไม่มีเ งิ นฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ล่าสุดเกี่ยวกับข้อสงสัยของประชาชน ทางนายอาคม เติมพิทย าไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่อยู่ในระบบประกันสังคม มาตรา 33 ก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้อัตโนมัติ ถ้ารายได้น้อยตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เเละในส่วนของ ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นกลุ่มบุคคลที่ได้รับสิทธิ์ เราชนะเเบบอัตโนมัติอยู่เเล้ว โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

ผู้ประกันตน

โดยกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน แบ่งย่อยออกเป็น 2 กลุ่มตามฐานรายได้ต่อปี ดังนี้

1. กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปีp

2. กลุ่มที่มีรายได้เกินกว่า 3 หมื่น บาท แต่ไม่เกิน 1 แสนบาทต่อปี

โดยทั้ง 2 กลุ่มได้รับเ งิ นช่วยเหลือจากภาครัฐอยู่แล้ว และจะได้รับเ งิ นเยียวย าจาก เราชนะ ครั้งนี้ด้วยโดยที่ ไม่ต้องลงทะเบียน ซึ่งระบบจะดำเนินการโอนเ งิ นให้อัตโนมัติผ่าน บัตรส วั ส ดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน แบ่งเป็น

กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี ที่ได้เ งิ นอยู่แล้ว 800 บาทต่อเดือน จะได้รับเ งิ นเพิ่มอีก 675 บาทต่อสัปดาห์ หรือ 2,700 บาท ต่อคน ต่อเดือน รวมได้เ งิ นทั้งโครงการ 5,400 บาท

สำหรับกลุ่มที่มีรายได้เกินกว่า 3 หมื่น บาท แต่ไม่เกิน 1 แสนบาท ที่ได้รับอยู่แล้ว 700 บาทต่อเดือน จะได้รับเ งิ นเพิ่มอีก 700 บาทต่อสัปดาห์ หรือ 2,800 บาท ต่อคน ต่อเดือน รวมได้เ งิ นทั้งโค ร ง ก าร 5,600 บาท

ทั้งนี้ทางระบบจะได้รับโอนเ งิ นครั้งแรกวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ก่อนที่จะโอนเ งิ นให้ทุกวันศุกร์ ในแต่ละสัปดาห์ จนกว่าจะครบวงเ งิ น 5,400 บาท หรือ 5,600 บาท

ขอขอบคุณที่มาจาก siamtopic