ผู้ว่าฯ จังหวัด ประกาศด่ วน สั่งงดออกจากบ้าน

ผู้ว่าฯ จังหวัด ประกาศด่ วน สั่งงดออกจากบ้าน

วันที่ 26 เม.ย.64 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะก ร ร มการโ ร คติดต่อจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 15/2564 ณ ห้องประชุมปากน้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีคณะก ร ร มการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ที่ประชุมได้รับทราบสถานการณ์ CV-19 ใน จ.สมุทรปราการ

ขอให้ปรับมาตรการป้องกันควบคุมให้มีความเข้มข้นเพิ่มขึ้น การพิจารณามอบหมายผู้มีอำนาจออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน กรณีโ ควิ ด19 และรับทราบหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการขอหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันค สำหรับผู้มีความประสงค์เดินทางระหว่างประเทศ

ในการนี้ที่ประชุมได้พิจารณาค่าใช้จ่ายเ งิ นทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉินกรณีติด CV-19 จังหวัดสมุทรปราการ การจัดกิจก ร ร มรับบริจาคโ ลหิ ต ขออนุญาตดำเนินการศูนย์คัดกรอง CV-19 เพื่อให้บริการแก่ผู้ประกันตน และพิจารณา (ร่ า ง) คำสั่งจังหวัดสมุทรปราการ เ รื่ อ ง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่ วคราวล่าสุด ทางจังหวัดสมุทรปราการมีคำสั่งออกมาโดยมีข้อกำหนด มาตรการควบคุมป้องกันเพิ่มเดิม ดังนี้

จังหวัดสมุทรปราการกำหนดให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า อย่างถูกวิธีเมื่อออกจากบ้านเรือน ที่พักอาศัย หรือเคหะสถานสำหรับบุคคลซึ่งอยู่ในร้านค้า ร้านอาหาร ตลาด สถานที่ทำงาน หรือสถานที่ใด ที่ต้องติดต่อกับบุคคลอื่น หรืออยู่ร่วมกันของคนห มู ่มาก ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีด้วยทุกครั้งตลอดเวลา

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมในข้อนี้ให้ถือเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุม มีระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ให้ประชาชนงดดื่มหรือเครื่องดื่มแอ ลก อฮอ ล์ในสถานที่สาธารณะ เช่น สวนธารณะริมฟุตปาธ เป็นต้น

ขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถานหรือที่พำนักภายหลังเวลา 21.00 น.จนถึง 04.00 น. ของวันถัดไป เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ขอความร่วมมือภาครัฐและเอกชนจัดให้มีการทำงานที่บ้าน (Work from Home) และให้เจ้าหน้าที่หรือพนักงานงดการรับประทานอาหารร่วมกันเป็นห มู ่คณะ

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกัน เพื่อลดการแพร่กระจายของ CV-19

ขอขอบคุณที่มาจาก siamstreet