ลองเก็บไว้ทำกั น มีกินมีใช้ ใครมีติดบ้านไว้ดีมาก

มีกินมีใช้

ลองเก็บไว้ทำกั น มีกินมีใช้ ใครมีติดบ้านไว้ดีมาก

นาคหรือที่เรียกว่าพญานาค เป็นสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่และความอุดมสมบูรณ์ยิ่งนัก เรามักจะเห็นหน้าในงานจิตรก ร ร มฝาผนังต่าง โดยเฉพาะสถานที่ที่สำคัญและศักดิ์สิทธิ์ อย่างเช่นวัดวาอาราม สถาบันต่าง โบสถ์หลังคา นอกจากนี้ผู้ที่มีความศรัทธาและเชื่อมักจะนำรูปปั้นมาไว้ที่หน้าสระน้ำหน้าน นำภาพวาดมาตกแต่ง หรือนำเหรียญมาคล้องคอบูชา ซึ่งในวันนี้เรามีวิธีการบูชาพระนางหน้ามาฝากกัน

การบู ช าด้วยการถวายบุญ

ในพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔ พระวินัยปิฎก เล่มที่ ๔ ได้เล่าเ รื่ อ งนาคแปลงกายเป็นมนุษย์มาขอบวช เพราะ ระอา และเ ก ลี ຍ ด กำเนิดนาค จึงหาวิธีที่จะพ้นจากกำเนิดนาค และกลับได้อัตภาพเป็นมนุษย์ จึงได้แปลงกายเป็นชายหนุ่ม แล้วเข้าไปหาภิกษุทั้งหลายเพื่อขอบรรพชา ภิกษุทั้งหลายจึงให้เขาบรรพชาอุปสมบท ต่อมาพระนาคนั้นอาศัยอยู่ในวิหารกับภิกษุรูปห ณ วันหภิกษุรูปนั้นได้ตื่นนอนแล้วออกไปเดินจงกรม ส่วนพระนาคนั้นก็วางใจจำวัด ภิกษุรูปนั้นก็ได้เห็นวิหารทั้งหลังเต็มไปด้วยงู ก็ตกใจ และร้องเอะอะขึ้น ภิกษุทั้งหลายพากันวิ่งเข้าไปแล้วได้ถามภิกษุรูปนั้น ภิกษุรูปนั้นได้บอกอาวุโสทั้งหลายว่า

วิหารนี้ทั้งหลังเต็มไปด้วยงู ขนดยื่นออกไปทางหน้าต่าง เสียงเหล่านั้นทำให้พระนาคตื่นขึ้น แล้วนั่งอยู่บนอาสนะของตน จากนั้นภิกษุทั้งหลายก็ถามว่าความ พระนาคจึงแจ้งเนื้อความนั้นแก่ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเ รื่ อ งนั้นแด่พระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคทรงประทานพระพุทธโธวาทนี้แก่นาคนั้นว่า “พวกเจ้าเป็นนาคมีความไม่งอกงามในธรรมวินัยนี้เป็นธรรมดา” ไปเถิดเจ้านาค เมื่อพระพุทธองค์ให้นาคสึก นาครู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากถึงกลับน้ำตา เพราะความน้อยเนื้อต่ำใจว่าตนไม่ได้เกิ ดเป็นมนุษย์ จึงขอร้องให้ภิกษุเรียกผู้ที่จะบวชเป็นพระว่า “นาค” เพื่อให้ระลึกถึงตน และชื่อของตนจะได้ปรากฏอยู่กาลนาน

มีกินมีใช้

“นาค” คือ ผู้ที่ได้โกนผม ห่มผ้าขาว ถือศีล หรือผู้ที่เตรียมพร้อมจะบวชอุปสมบทในพระอุโบสถ เพื่อสำเร็จเป็นพระภิกษุสงฆ์

หากคุณเป็นคนหที่มีโอกาสได้ไปร่วมพิธีทำบุญ โดยเฉพาะงานบวชนาคหรือมีโอกาสได้บวชด้วยตัวเอง เมื่อได้อุปสมบทเรียนเรียบร้อยแล้ว ขอให้ตั้งจิตอ ธิษฐ าน อุทิศบุญกุศลให้แก่พญานาคราช ก็ถือว่าเป็นการถวายบุญ เพื่อเป็นการเชื่อมบุญสัมพันธ์กับท่าน รวมถึงการทำให้บุญในวาระสำคัญครั้งนี้ เป็นไปได้ด้วยดี ไม่ว่าจะเป็นวันใดก็ตาม หากมีโอกาสอย่าลืมที่จะใส่บาตรทำบุญในตอนเช้า เพื่อเป็นการน้อมรับ การส่งบุญ อุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้าก ร ร มนายเวรทั้งหลาย ก็ถือว่าเป็นบุญสัมพันธ์ที่ยิ่งใหญ่กประการห

การบู ช าด้วยการสวดมนต์

อานิสงส์ของการสวดมนต์ จะเป็นกำแพงแก้วคุ้มกันต่าง ขณะสวดมนต์จะช่วยให้ผู้สวดปิดวจีก ร ร ม ปิดกายก ร ร มและมโนก ร ร ม ทำให้มีสมาธิและจิตใจสงบขึ้น เราขอนำ “บทขันธปิตร” ซึ่งเป็นบทที่แผ่เมตตาให้กับพญานาคราชทุกตระล ซึ่งมีเนื้อหา

วิรูปักเขหิ เม เมตตัง เมตตัง เอราปะเถหิ เม

ฉัพย าปุตเตหิ เม เมตตัง เมตตัง กัณหาโคตะมะเกหิ จะ

อะปาทะเกหิ เม เมตตัง เมตตัง ทิปาทะเกหิ เม

จะตุปปะเทหิ เม เมตตัง เมตตัง พะหุปปะเทหิ เม

มา มัง อะปาทะโก หิงสิ มา มัง หิงสิ ทิปาทะโก

มา มัง จะตุปปะโท หิงสิ มา มัง หิงสิ พะหุปปะโท

สัพเพ สัตตา สัพเพ ปาณา สัพเพ ภูตา จะ เกวะลา

สัพเพ ภัทรานิ ปัสสันตุ มา กิญจิ ปาปะมาคะมา

อัปปะมาโณ พุทโธ อัปปะมาโณ ธัมโม อัปปะมาโณ สังโฆ ปะมาณะ วันตานิ สิริงสะปานิ อะหิ วิจฉิกา สะตะปะที อุณณานาภี สะระพู มูสิกา กะตา เม รักขา กะตา เม ปะริตตา ปฏิกกะมันตุ ภูตานิ โสหัง นะโม ภะคะวะโต นะโม สัตตันนัง สัมมาสัมพุทธานังฯ

มีกินมีใช้

ด้วยอำนาจพระรัตนตรัย ข้าพเจ้า (ชื่อ/นามสกุล) มีความเ ชื่ อ มีความศรัทธาในทิพย์ภาวะ และบุญบารมีแห่งองค์เทพบุตรนาคราชทั้ง 4 ตระล วิรูปักโข ฉัพพย าปุตตะ กัณหาโคตรมะ เอราปถะ ปู่ศรีสุทโธนาคราชแห่งสานทิศ ชมพูนาคราชแห่งอุดรทิศ และพญานาคทุก่เหล่าในทุกทิศานุทิศทั่วสากลจักรวาล

ข้าพเจ้าขอถวายดอกไม้มงคล น้ำมันเครื่องหอม และเครื่องบูชาสักการะนี้ ตลอดจนถึงกุศลผลบุญที่ข้าพเจ้าได้สร้าง (เอ่ยถึงบุญที่ได้ทำได้ปฏิบัติมา) จงสำเร็จแก่องค์เทพบุตรนาคราช ตลอดถึงนาคราชทุก่เหล่าจงรับและจงประทานพรอันประเสริฐให้บังเกิ ดความสุข ความเจริญ มีเสน่ห์เมตตามหานิยม บังเกิ ดโชคลาภ ความร่ำร ว ย โชคดี ตลอดจนถึงขอให้มีที่ดิน ที่อยู่อาศัย มีทรัพย์สมบัติอันมั่นคง ดำรงตนเพื่อประกอบคุณงามความดี และสร้างบุกุศลได้ตลอดไป ขอคำอ ธิษฐ านนี้จงเกิ ดขึ้นแก่ข้าพเจ้า ครอบครัวของข้าพเจ้า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ด้วยเทอญ

ปัจฉิมัสะมิง ทิสาภาเค สันติ นาคา มะหิทิกา

เตปิ ตุมเห อะนุรักขันตุ อาโ ร คะเยนะ สุเขนะ จะ

เค ล็ ดลั บการบูชาพญานาค

ทุกวันพระขึ้น 15 ค่ำ ให้นำรูปภาพหรือรูปปั้นพญานาคที่คุณเคารพบูชามาแช่นำ(ประพรมด้วยน้ำ) หรือทาด้วยน้ำมันจันทร์หอม นิยมเป็นผลไม้ เช่น กล้วย มะพร้าว ส้ม เป็นต้น ห้ามถวายเนื้อสัตว์ เพราะ ท่านเป็นผู้รั กษ าศีล ส่วนดอกไม้ให้บูชาด้วยดอกไม้สีขาวอย่างมะลิ และสวดมนต์ นั่งสมาธิอุทิศบุญถวายท่าน สวดพระคาถา แล้วอ ธิษฐ านในสิ่งที่คุณปรารถนา

และสุดท้ายนี้ขอฝากแก่ผู้ที่มีบุญ ผู้ที่มีจิตศรัทธามีความเ ชื่ อมั่นในพญานาค ควรที่จะบูชาตามกำลังทรัพย์ของตัวเองเท่านั้น เพื่อที่จะไม่ให้ตัวเองลำบากจนเกินไป วิธีง่ายในการทำบุญก็คือ สวดมนต์ภาวนา รั กษ าสิว มันทำบุญ สร้างความดี ให้ทานแก่ผู้ที่ย ากไร้ อุทิศส่วนกุศลแก่พญานาค เพียงเท่านี้เราก็จะเป็นการปฏิบัติดีคิดดีทำดี แล้วสิ่งดีจะเข้ามาในชีวิตของคุณเอง

ขอขอบคุณที่มา Postsod, klangpanya