หลายคนไม่เค ยรู้ มากกว่าการสร้างวิหาร เพียง ถวายน้ำ 1 แก้ว

หลายคนไม่เค ยรู้ มากกว่าการสร้างวิหาร เพียง ถวายน้ำ 1 แก้ว

การทำบุญ เป็นการสร้างบุญกุศล และในการทำบุญนั้นหลายคนมักมีความผิดที่ผิดในหลายเ รื่ อ ง ในวันนี้เราได้มีเ รื่ อ งราวหนึ่งมาเล่าให้กับทุกคน…

หลายคนคงจะสงสัยว่าทำไมการถวายน้ำเพียง 1 แก้ว

แต่ทำไมถึงได้บุญมากกว่าการสร้างวิหาร?

หลายเ รื่ อ งราวของการสร้างบุญสร้างกุศลนั้น

หลายคนมีความคิดที่สับสนกัน

ในการสร้างบุญให้เกิ ดอานิสงส์ และเกิ ดบุญบารมีมากนั้น

ไม่ใช่ การที่เรามีเ งิ นมากมาย

วันนี้มีเ รื่ อ งราวหนึ่งมาเล่าให้กับทุกคน

มีย ายท่านหนึ่ง ท่านได้เป็นผู้ปฏิบัติธรรมในระดับหนึ่ง

ไม่ได้มีฐานะร่ำร วยอะไร แต่ก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไร

ใหญ่กว่านี้มีจิตใจที่อิ่ม จิตนั้นปิติในทุกวัน

ย ายท่านนี้ ได้มาถวายน้ำสะอาดบริสุทธิ์หน้าองค์พระปฏิมาในทุกวัน

ก่อนถวายน้ำย ายจะสงบจิตให้นิ่ง

ไม่คิดเ รื่ อ งอื่นเ รื่ อ งใดให้กวนใจ

ไม่มีความเ ค รีย ด ไม่แว่บไปแว่บมาอะไร

ก่อนถวายน้ำย ายสมาทานศีล 5 ง่าย

ไม่ทำร้า ยสัตว์ ไม่คดโกง ไม่เอาเปรียบ

ไม่ยุ่งกับคนมีครอบครัว

ไม่โกหกพูดเพ้อเจ้อ ไม่กินของมืนเมา

ง่าย แต่ทรงพลัง

และถวายน้ำพร้อมทำเจริญภาวนาพร้อมกันว่า

ขอถวายน้ำเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา

และพิจารณาน้ำสะอาดตรงหน้า ดังจิตที่ไม่ขุ่นมัว

จิตที่สะอาด การบูชาที่ไม่มีอะไรแอบแฝง

ต่อจากนี้ทุกลมหายใจจะพิจารณาทุกอย่างด้วยสติ

ทุกเ รื่ อ งเข้ามาจะเอาศีลพิจารณาก่อน

ด้วยความสะอาดแห่งจิตทุกประการดังน้ำที่ถวายนี้

พร้อมกับให้อภัยทานกับทุกสิ่ง ทุกคน ทุกสรรพสัตว์

ไม่ติดใจเอาความไม่ว่าชาติไหน ขอจบขอสิ้นเวรกันไปเถิด

การสร้างบุญแบ บนี้ครบทั้งทาน ศีล ภาวนา

การให้อภัยทานที่ยิ่งใหญ่ในครั้งเดียว

ผลบุญย่อมมาก ย่อมส่งผลกับผู้สร้าง

ผิดกับการสร้างวิหาร ที่หวังจะเอาชื่อตนเองติด

เพื่อประกาศบุญบารมี

หรือแม้แต่การไปบังคับคนที่ไม่เต็มใจ

ดังที่คนที่มีอำนาจชอบทำกัน

หรือเอาเ งิ นหลวง ของหลวง แรงงานคนไปสร้าง

ซึ่งไม่ใช่หน้าที่

บุญก็ได้ตามเหตุ ถ้าเหตุดี ถ้าเจตนาดีก็ได้มาก

แต่เพื่อหวังผลเอาเข้าประโยชน์ตนก็น้อยไปตามกิเลส ตามเจตนานั้น

และที่บอกว่าทำไมน้ำสะอาดแก้วเดียว

ได้บุญมากกว่าสร้างวิหาร

เพราะการถวายน้ำถึงพร้อมมีการให้อภัยทาน

อานิสงส์ของวัตถุทานไม่ว่าจะใหญ่ ไหน

เทียบไม่ได้เลยกับการให้อภัยทาน

รวมถึงธรรมทานด้วย…

แต่การสร้างวิหารทานด้วยจิตบริสุทธิ์ ด้วยการสืบทอด

ด้วยการยังประโยชน์แก่สาธุชน และผู้ปฏิบัติธรรม พระสงฆ์

ยังคงเป็นบุญใหญ่ และยังควรสร้างในวัดที่ยังไม่มีหรือชำรุด

ขอให้พิจารณาด้วยสติ ด้วยปัญญา ด้วยภูมิธรรม

ขอบุญรั กษ า

ขอบคุณที่มาจาก ธ.ธรรมรักษ์