อย่าเสียเ งิ นก้อนโต เ งิ นประกันสังคม รับคืนได้ เช็ กเงื่อนไขการรับเ งิ น

ประกันสังคม

อย่าเสียเ งิ นก้อนโต เ งิ นประกันสังคม รับคืนได้ เช็ กเงื่อนไขการรับเ งิ น

ในบ้านเรากองทุนเ งิ นทดแทน นับเป็นก้าวแรกของประกันสังคมไทย ที่ให้หลักประกันแก่ลูกจ้างกรณีประสบอันตรายอุ บั ติ เห ตุ ต่าง หรือการเ จ็ บป่ ว ย ไม่สบาย อันเนื่องมาจากการทำงานทั้งนี้กองทุนเ งิ นทดแทน เกิ ดขึ้นในประเทศไทยครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ 2515 ภายใต้การบริหารของสำนักงานกองทุนเ งิ นทดแทน

ประเทศไทยจึงมีการประกันสังคมอย่างเต็มรูปแบบ โดยลูกจ้างจะได้รับความคุ้มครอง ทั้งในเ รื่ อ งการประสบอันตราย หรือเจ็ บป่ ว ยทุพพลภาพ และต า ย ทั้งนี้เนื่องและไม่เนื่องจากการทำงาน รวมไปถึงการคลอดบุตรสงเคราะห์บุตร ชราภาพ และการว่างงาน เฉกเช่นเดียวกับประเทศอื่น

ประกันสังคม

โดยเ งิ นประกันสังคมเป็นระบบที่บังคับให้ทุกคนออมเ งิ นส่วนหนึ่ง (5% ของเ งิ นเดือน) ข้อดีคือ ลูกจ้างจะจ่ายเ งิ นประกันนี้เพียง 1 ใน 3 ส่วนเท่านั้น เพราะผู้มีหน้าที่ต้องจ่ายเ งิ นสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ประกอบด้วย 3 ฝ่าย คือ

1. รัฐบาล

2. นายจ้าง

3. ลูกจ้าง

เรามาดูกันว่า สำนักงานประกันสังคม เขาเอาเ งิ นที่เราจ่ายทุกเดือนไปทำอะไร ลูกจ้างอย่างเราต้องรู้และต้องศึกษาไว้ มีดังนี้ ยกตัวอย่าง เราถูกหักเ งิ นประกันสังคมเดือนละ 750 บาท แล้วนายจ้างจ่ายสมทบ ทุกเดือนให้อีก 750 บาท ต่อคน ต่อเดือน เช่นกัน โดยในแต่ละเดือนของประกันสังคม เ งิ น 750 บาท จะถูกแบ่งออกเป็น

225 บาท ดูแลเ รื่ อ งเจ็ บป่ ว ย ทุพพลภาพ คลอดบุตร และต า ย
ถ้าไม่ใช้สิทธิ เ งิ นส่วนนี้ก็จะหายไป ไม่ได้คืน

75 บาท ใช้ประกันการว่างงาน

ถ้าว่างงานเมื่อไหร่ ก็เอาเ งิ นส่วนนี้มาใช้ในระหว่างตกงาน รอหา งานใหม่ แต่ถ้าไม่ว่างงานเลย เ งิ นส่วนนี้ก็จะหายไป ไม่ได้คืน

450 บาท เก็บเป็นเ งิ นออม จะได้คืนเมื่ออายุครบ 55 ปี

ประกันสังคม

โดยเงื่อนไข การได้เ งิ นก้อนสุดท้าย (เ งิ นออม เมื่อครบ 55 ปี คืน) คือ

1. จ่ายประกันสังคม ไม่ครบ 1 ปี
ได้คืนส่วนที่จ่ายเป็นเ งิ นก้อน เรียกว่าบำเหน็จชราภาพ

เช่น จ่ายเดือนละ 750 บาทมาโดยตลอด 10 เดือน (750 บาท จะถูกหักเป็นเ งิ นออม 450 บาท) เมื่ออายุครบ 55 ปี จะได้คืน 450 บาท x 10 เดือน = 4,500 บาท

2. จ่ายครบ 1 ปี แต่ ไม่ถึง 15 ปี

จะได้เป็นเ งิ นก้อนเรียกว่าบำเหน็จเช่นกัน แต่จะมากกว่าข้อ 1. คือ ได้ส่วนที่นายจ้างสมทบไว้ด้วย

เช่น จ่าย 750 บาท ตลอด 7 ปี (84 เดือน) ที่จะได้รับคืนเมื่ออายุครบ 55 ปี คือ 450 บาท (ส่วนที่ตนเองจ่าย) + 450 บาท (ส่วนที่นายจ้างจ่าย) x 84 เดือน = 75,600 บาท

3. จ่ายตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

จะได้รับเป็นเ งิ นรายเดือน เรียกว่า บำนาญ-ชราภาพ โดยคำนวณ 2 กรณี คือ

– กรณีจ่ายครบ 15 ปีเต็ม

จะได้รับรายเดือน คือ 20% ของเฉลี่ยเ งิ นเดือน 60 เดือนสุดท้าย สมมติว่า 60 เดือนสุดท้าย เฉลี่ยแล้วเท่ากับ 15,000 บาท จะได้รับ 20% คือ เดือนละ 3,000 บาท ไปจนต า ย

– กรณีสมทบมากกว่า 15 ปี

จะได้รับโบนัสเพิ่ม 1.5% ของเ งิ นเดือน 60 เดือนสุดท้าย หากครบปี เช่น จ่ายครบ 20 ปี รายเดือนที่จะได้รับ คือ 20% ของเ งิ นเดือนเฉลี่ย 60 เดือน + 1.5% ของเ งิ นเดือนเฉลี่ย 60 เดือน x 5 ปี (จ่าย 20 ปี เกินจากที่กำหนดขั้นต่ำมา 5 ปี)

สมมติว่า เฉลี่ยเ งิ นเดือน 60 เดือนสุดท้าย เท่ากับ 15,000 บาท จะได้รายเดือน คือ (20% x 15,000 บาท ) = 3,000 บาท + (1.5% x 15,000 บาท x 5 ปี) = 3,375 บาท รวมเป็น 6,375 บาท ต่อเดือนไปจนต า ย

สำหรับกรณีที่ได้รับเ งิ นบำนาญชราภาพแล้ว แต่ยังไม่ครบ 5 ปีแล้วเสี ย ชีວิตไปก่อน จะได้รับบำเหน็จ 10 เท่า ของเดือนสุดท้าย ของ เ งิ นบำนาญ ที่ได้รับ เช่น รับเ งิ นรายเดือน เดือนล่าสุด 6,375 บาท พอเสี ย ชีວิต จะได้รับ 63,750 บาท

ขอขอบคุณที่มาจาก สำนักงานประกันสังคม