เก็บไว้ท่อง ก่อนห ว ยออก “คาถาคนจะร ว ย จับทรัพย์” เ งิ นทองไหลเข้าหา

เก็บไว้ท่อง ก่อนห ว ยออก “คาถาคนจะร ว ย จับทรัพย์” เ งิ นทองไหลเข้าหา

การสวดมนต์ ขอโชคขอพร ท่องก่อนห ว ยออก ถือว่าเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนในบ้านเรามาตั้งแต่สมัยโบราณ บางคนก็ทำบุญไม่ขึ้น บางคนก็ไม่มีวาสนา เป็นเพราะว่าบุญไม่เคยที่จะสั่งสมมา ไม่เคยสวดมนต์ภาวนา ไม่เคยทำความดี ทำไปเท่าไหร่ก็จม

แต่สำหรับในวันนี้ เราอย า กจะมาทำให้เพื่อนนั้นมีบุญวาสนาเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเป็นในเ รื่ อ งของการสวดมนต์ภาวนา ขอโชคขอพร ทำให้ตัวเองนั้นก้าวเข้าสู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ มีแต่สิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิต

เ รื่ อ งราวนี้ แนะนำให้ทำก่อนช่วงวันห ว ยออก จะเป็นการดีที่สุด

ตั้งนโม 3 จบ แล้วสวดจบ
อินทะยะสัง เทวะยะสัง พรหมะยะสัง มหาพรหมะยะสัง

อิสียะสัง มะหาอิสียะสัง มุนียะสัง มะหามุนียะสัง

ปุริสะยะสัง มะหาปุริสะยะสัง จักกะวัตติยะสัง มะหาจักกะวัตติยะสัง

พุทธะยะสัง ปัจเจกะพุทธะยะสัง อะระหันตะยะสัง สัพพะสิทธิวิชชา จะระณะยะสัง

สัพพะโลกา ธิปะติญาณะยะสัง สัพพะโลกะ จะริยะญาณะยะสัง

เอเตนะ ยะเสนะ เอเตนะ สัจจะวะจะเนนะ

มะมะสุวัตถิ โหตุ มัยหัง สวาหายะ นะโม พุทธัสสะ นะโม ธัมมัสสะ นะโม สังฆัสสะ

เสยยะถีทัง หุรูหุรู สวาหายะฯ

คาถาเ งิ นล้าน หลวงพ่อฤาษีลิงดำ สวด 9 จบ
พรหมาจะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ

พรหมาจะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุเม

มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุเม มิเตพาหุหะติ

กลุ่มที่สอง สวดเป็นประจำ

คาถาโชคลาภ
เป็นคาถาที่ใช้สวดภาวนาเพื่อให้เกิ ดโชคลาภแบบฟลุ๊ค ขึ้นมาได้ เอามาเสกกับน้ำแล้วแตะหน้าผาก

โพธิ มะหิสะกะ

อิถิพุนะ อิถิสัตโต อิถีวาโย

เอหิ มะ มะ นะกาโร โหติ สัมภะโว

คาถาโชคลาภ
ใช้ภาวนากับกระเป๋าสตางค์ จะทำให้ไม่ขัดสน

นะโมพุทธายะ

นะมะ พะทะ จะ ภะ กะ สะ นะ อุ อุ นะ

เตชะสุเนนะ มะภูจะนาวิเวอิตินะยะปะรังยุตเต

คาถาคนจะร วย สวด 3 จบ
เวทาสากุ กุสาทาเว

ทายะสาตะ ตะสายะทา

ทาสาทิกุ กุตะกุภู ภูกุตะกุ

คาถาโชคลาภ
ใช้ภาวนาเพื่อให้เกิ ดโชคลาภ อาจจะใช้เสกกับน้ำแล้วใช้ล้างหน้าก็ได้

นะโมพุทธายะ สัพพะสิเนหา จะปูชิโต

สัพพะโกรธาวินาสสันตุ อะเสสะโตเมตตากรุณายัง

ทะยะวิสาโสปิย ามะนา โปเมสัพพะโลกัสสมิง

คาถามหาเศรษฐี
สวด 5 จบ, 7 จบ, 9 จบ ทุกวัน

จัตตาโร สติปัฎฐานา จัตตาโร อิทธิปาทา สัมมาอาชีโว

คาถาเจริญโภคทรัพย์
นิจจัง กาลัง ปิยัง โหติ เทวาตาปี นิปัตเตยยัง

มหาเตชัง มหาตะปัง พะเลเนเน เตเชชะยะตุ ชะยะมังคะลัง

คาถาร วยไม่จำกัดเวลา
สวดทุกวันเป็นการเรียกโชคลาภ ให้เข้ามาทั้งกลางวัน กลางคืน ได้ตลอดเวลา

นะชาลีติ ประสิทธิลาภา ปะสันนะจิตตา สะทาโหนติ ปิยังมะมะ สัพเพชะนา พะหูชะนา

สัพเพทิสา สะมาคะตา กาละโภชะนา วิกาละโภชะนา อะคัจ ฉันติ ปิยัง มะมะ

คาถาเรียกทรัพย์ สวดทุกวัน
นะชาลีติ สิมพะลี จะมหาเถโร สุวัณณะมามา โภชนะมามา

วัตถุ วัตถา พะลาพะลังมามา โภคะมามา มหาลาโภมามา

สัพเพ ชะนา พะหู ชะนา ภะวันตุ เม

พระคาถาเสริมทรัพย์
พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย พุทธัสสะ มาณีมามะ พุทธัสสะ สะวาโหม

คาถาเรียกเ งิ นเรียกทอง
พุทธังโหม ธัมมังโหม สังฆังล้อม

อันตะรายะ วินาศสันติ

คาถาเสริม ด วง
ท่อง 5 จบ เสริมด วงโชคลาภ ให้มีกำลังใจอดทน

นะ สะ จะ กะ

คาถาโชคดี
สวด 9 จบ เสกเป่าลมออกไปเพื่อให้โชคดีเวลา เ สี่ ย ง โชคต่าง หรือเวลาทำไพ่

อุ เย อะ เย

คาถามหาลาภ เรียกลาภ
นะโมสามจบ แล้วสวดภาวนาก่อนนอน 3จบ จะเรียกทรัพย์โชคภลาภให้มีได้อย่างน่าอัศจรรย์

นะมามีมา มะหาลาภา อิติพุทธัสสะ

สุวัณณังวา ระชะตังวา มะณีวา ธะนังวา

พีชังวา อัตถังวา ปัตถังวา

เอหิ เอหิ อาคัจเฉยยะ

อิติมีมา นะมามิหัง

คาถาขอลาภจากพระสีวลี
สวดก่อนนอน ตื่นนอน หรือก่อนออกไปทำงาน, เ สี่ ย ง โชค

สีวลีจะมหาเถโร เทวะตานะระปูชิโต

โสระโห ปัจจะย าทิมหิ สีวะลี จะมหาเถโร ยักขา เทวาภิปูชิโต โสระโห ปัจจะย าทิมหิ

อะหัง วันทามิตัง สะทา สีวะลี เถระคุณัง เอตัง โสตถิ ลาภัง ภะวันตุ เม

คาถาบูชาความสำเร็จ
สวดจบแล้วตั้งจิตอ ธิษฐ านตามความปรารถนา

อะอุมะ พุทโธ นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ สัตตะนะตะย า

นุภาเวนะ สะทาโสตถี ภะวันตุเม อิทธิ อิทธิ ฤทธิ ฤทธิ สิทธิ สิทธิ ชัยยะ ชัยยะ

ลาภะ อุตะระเรนะ พุทธะ นิมิตตัง อิติ ธัมมะ นิมิตตัง อิติ สังฆัง นิมิตตัง อิติ

คาถาเร่งลาภ
สัมปะติจฉามิ

คาถาเรียกทรัพย์
พุทธังเป็นเ งิ น ธัมมังเป็นทอง สังฆังเป็นข้าวของ ไหลมาเทมา

คาถาปัจเจกพุทธเจ้า
ตั้งนะโม 3 จบแล้วสวด 3จบ

ก่อนนอน ตื่นนอน ให้ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย

ว่างเมื่อไหร่ท่องเมื่อนั้น ตั้งใจสวดเป็นประจำ จะมีแต่สิ่งดี จะเกิ ดทรัพย์มากมาย

แนะนำให้เอาเ งิ นมากำอยู่ในมือขณะสวดด้วย จะได้ผลเร็วขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ

พุทธะ มะ อะ อุ นะโม พุทธายะ

วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถีโย

พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สะวาโหม

ทั้งหมดนี้ คาถาที่เรานำมาฝาก สามารถเก็บไว้สวดได้เลย ไม่ห่วงใดทั้งสิ้น

อย า กจะให้เพื่อนทุกคนได้เก็บบทสวดนี้ไว้ เพื่อที่จะได้ไว้สวดในตอนที่จำเป็น เมื่อแบ่งบุญกุศลนี้ออกไป ขอให้กุศลผลบุญนี้ นำไปสู่เพื่อน พี่ น้อง และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ขอให้ดลบันดาลปกปักรั กษ า ขอให้ผู้ที่แบ่งปันนี้ จงประสบความสำเร็จในชีวิต มีเ งิ นมีทองตลอดปีและตลอดไป สาธุ

ขอขอบคุณที่มาจาก Postsara