เคาะแล้ว ทุนการศึกษา 9,100 ให้กลุ่มไหนบ้าง เช็ กด่ ว น

เคาะแล้ว ทุนการศึกษา 9,100 ให้กลุ่มไหนบ้าง เช็ กด่ ว น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ทำเนียบรัฐบาล นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ได้เห็นชอบให้เพิ่มอัตราเ งิ นอุดหนุนนักเรียนย ากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ระบุว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ของcv-19 ได้ส่งผลให้ครัวเรือนของนักเรียนย ากจนพิเศษมีรายได้ลดลงและเกิ ดการว่างงาน ประกอบกับผลวิเคราะห์จากโครงการวิจัยพัฒนาระบบบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาติ

จากสถานการณ์ข้างต้น กสศ. จึงมีข้อเสนอว่า อัตราเ งิ นทุนเสมอภาคในปัจจุบัน ยังไม่ครอบคลุมเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาสำหรับครัวเรือนของนักเรียนย ากจนพิเศษ ดั งนั้uจึงเห็นควรให้เพิ่มอัตราเ งิ นอุดหนุนนักเรียนย ากจนพิเศษตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม ลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาระหว่างนักเรียนจากครอบครัวที่มีรายได้แตกต่างกัน และป้องกันความ เ สี่ ย ง ในการหลุดออกจากระบบการศึกษาของประชากรกลุ่มนี้ในระยะย าว

อัตราเ งิ นอุดหนุนใหม่

  1. ระดับอนุบาล

อัตราเดิม 4,000 บาท

อัตราใหม่ (ยังคงจ่ายเท่าเดิม)

  1. ระดับประถมศึกษา

อัตราเดิม 3,000 บาท

อัตราใหม่ 5,100 บาท

  1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

อัตราเดิม 3,000 บาท

อัตราใหม่ 4,500 บาท

  1. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

อัตราเดิม 3,000 บาท

อัตราใหม่ 9,100 บาท

  1. อาชีวศึกษา

อัตราเดิม 3,000 บาท

อัตราใหม่ 9,100 บาท

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า ซึ่งตามนิย ามของเด็กนักเรียนย ากจ นพิเศษ จะหมายถึง นักเรียนย ากจนที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองผู้ข า ดแคลนทุนทรัพย์ ด้วยวิธีการวัดรายได้ทางอ้อมแบบ PMT หรือ Proxy Means Test จากระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนย ากจนของสำนักงานคณะกร รมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอยู่ในกลุ่มค่าคะแนนความย ากจนอยู่ในเกณฑ์ย ากจนพิเศษ หรือ ครอบครัวที่มีรายได้เฉลี่ย 1,200 บาทต่อคนต่อเดือน

ขอบคุณที่มาจาก prachachat