เช็ กด่ วน ประกันสังคม เผยมาตรการ ช่วยลูกจ้าง-นายจ้าง

ประกันสังคม

เช็ กด่ วน ประกันสังคม เผยมาตรการ ช่วยลูกจ้าง-นายจ้าง

จากสถานการณ์CV19 ที่แพร่กระจายอย่างหนัก ล่าสุด เพจ สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า ประกันสังคม ผุดมาตรการ จ่ายเ งิ นเยียวย า 50% ช่วยลูกจ้าง-นายจ้าง กระทบโ ค วิ ด‼ นางสาวลัดดา แซ่ลี้ ผู้อำนวยการสำนักสิทธิประโยชน์ ในฐานะรองโฆษกสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า สำนักงานประกันสังคมมีความพร้อมในการจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย

คุณสมบัติ

1ผู้ประกันตนมาตรา 33 ส่งเ งิ นสมทบครบ 6 เดือนใน 15 เดือน

2 ผู้ประกันตนไม่ได้ทำงานหรือนายจ้างให้หยุดงานเนื่องจากต้องกักตัว หรือหน่วยงานรัฐมีคำสั่งให้นายจ้างหยุดประกอบกิจการเป็นการชั่ วคราวและลูกจ้างไม่ได้รับค่าจ้าง

สิทธิที่ได้รับและข้อปฏิบัติ

1 รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายวัน ระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน

2 ลูกจ้างผู้ประกันตนไม่ต้องขึ้นทะเบียนว่างงานกับสำนักงานจัดหางาน ให้ยื่นเฉพาะคำร้องขอรับประโยชน์ทดแทน

3 ลูกจ้างดาวน์โหลดและกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม ม สปส.2-01/7 บน www.sso.go.th

4 นายจ้างไม่ต้องแจ้งลาออกหรือเลิกจ้าง แต่ให้ส่งหนังสือรับรองว่าลูกจ้างไม่ได้ทำงานกี่วัน

5 นายจ้างบันทึกข้อมูลลูกจ้าง ส่งแบบฯและหนังสือรับรอง ไปยังสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ ในที่ตั้งของสถานที่ทำงาน ส่งทางไปรษณีย์ (ลงทะเบียน) ภายใน 3 วันทำการ

6 แนบสำเนาสมุดบัญชีเ งิ นฝากออมทรัพย์ของลูกจ้างและหนังสือรับรองการหยุดงาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้

ย้ำไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานประกันสังคม ให้ดำเนินการผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น

ขอบคุณข้อมูลจาก เพจ สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์