เผยปฏิทินวัน เราชนะ โอนเข้า บัตรคนจน 7,000 เช็ กเลย

บัตรคนจน

เผยปฏิทินวัน เราชนะ โอนเข้า บัตรคนจน 7,000 เช็ กเลย

ขอแสดงความยินดีกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 14 ล้านคนทั่วประเทศ ซึ่งกำลังจะได้รับเ งิ น ช่วยเหลือจาก CV รอบใหม่จากโครงการเราชนะ อย่างไรก็ตาม ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะไม่ได้รับเ งิ นเยียวย าจากโครงการเราชนะเต็ม 3,500 บาทต่อเดือน เหมือนกลุ่มอื่น

บัตรคนจน

เนื่องจากผู้ถือบัตรฯ ได้รับความช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และวัสดุการเกษตรอยู่แล้ว 700-800 บาทต่อเดือน ดั งนั้u โครงการเราชนะก็จะเข้ามาเติมเ งิ นให้อีก 2,700-2,800 บาทต่อเดือน เพื่อให้ครบ 3,500 บาท ทั้งนี้ ผู้ถือบัตรฯ จะได้รับวงเ งิ นเพิ่มเติมจากโครงการเราชนะ 2,700-2,800 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน โดยแบ่งจ่ายทุกสัปดาห์ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไปถึงเดือนมีนาคม 2564

วิธีจ่ายเ งิ นเยียวย า เราชนะ การจ่ายเ งิ นเ ยี ย วย าจากโครงการเราชนะ ให้ผู้ถือบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามวงเ งิ นที่ท็อปอัพให้

CR เจ้าของภาพ ขออนุญาตเจ้าของภาพครับ

กลุ่มที่ 1 ผู้มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี

เดิมได้รับวงเ งิ นค่าซื้อสินค้า 800 บาทต่อเดือน ก็จะได้ท็อปอัพเพิ่ม 2,700 บาท รวมเป็น 3,5000 บาทต่อเดือน ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2564 โดยแบ่งจ่าย 675 บาท เดือนละ 4 งวด

กลุ่มที่ 2 มีรายได้ระหว่าง 30,000-100,000 บาทต่อปี

เดิมได้รับวงเ งิ นค่าซื้อสินค้า 700 บาทต่อเดือน ก็จะได้ท็อปอัพเพิ่ม 2,800 บาท รวมเป็น 3,500 บาทต่อเดือน ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2564 โดยแบ่งจ่าย 700 บาท เดือนละ 4 งวด

ตารางเ งิ น เยียวย า โอนเข้า บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การโอนเ งิ นเยียวย าท็อปอัพ 2,700-2,800 บาทต่อเดือนจากโครงการเราชนะเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะเริ่มต้นในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นวันแรก จากนั้นจะโอนเข้าทุกวันศุกร์ เดือนละ 4 งวด ดังนี้

เดือนกุมภาพันธ์ 2564 วันที่ 5, 12, 19, 26

เดือนมีนาคม 2564 วันที่ 5, 12, 19, 26

วงเ งิ นจากโครงการเราชนะที่โอนเข้าทุกสัปดาห์ จะสะสมอยู่ในบัตรฯ ได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 หลังจากนั้นวงเ งิ นจะ ตั ดทันที ไม่มีสิทธิ์ใช้ต่อ เพ ราะฉะนั้ นผู้ถือบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต้องวางแผนการใช้เ งิ นให้ดี

บัตรคนจน

ภาพจาก thebangkokinsight

นายอาคม เติมพิทย าไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงคลัง เปิดเผยว่า เมื่อวานนี้ (19 ม.ค. 64) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบโครงการเราชนะ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนรอบใหม่ โดยกลุ่มเป้าหมายจะครอบคลุมทุกกลุ่มอาชีพ โดยเฉพาะรับจ้าง อาชีพอิสระ ผู้มีรายได้น้อย ห า บ เ ร่แผงลอย รับจ้าง และเกษตรกร

สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน จะได้รับเ งิ นช่วยเหลือ จากโครงการเราชนะแบบอัตโนมัติ ไม่ต้องลงทะเบียนเพิ่มเติม เพราะภาครัฐมีฐานข้อมูลอยู่แล้ว

สำหรับวงเ งิ นท็อปอัพจากโครงการเราชนะนั้น ผู้ถือบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะไม่สามารถกดมาใช้เป็นเ งิ นสดได้ โดยต้องนำไปรูดซื้อสินค้าและบริการเท่านั้น ซึ่งวงเ งิ นในโครงการเราชนะจะนำไปใช้ได้ ดังนี้ ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ

ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง

ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเราชนะ ผู้ประกอบการภาคบริการ ได้แก่

ร้าน ตั ดผม ร้านซักรีด และภาคขนส่งสาธาระ ได้แก่ แท็กซี่ วินมอเตอร์ไซค์ รถโดยสารประจำทาง (รถเมล์) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) รถเมล์ฯ ร่วมบริการ รถไฟฟ้า

ขอบคุณข้อมูล thebangkokinsight