เราชนะเผยแล้ว วิธีการลงทะเบียน รับ 3,500 บาท 2 เดือน เ ช็กเลย

เราชนะ

เราชนะเผยแล้ว วิธีการลงทะเบียน รับ 3,500 บาท 2 เดือน เ ช็กเลย

สรุปรายละเอียดมาตรการเ ยี ย ว ย า “เราชนะ” โอนเ งิ น 3,500 บาท 2 เดือน รวมเป็น 7,000 บาท เพื่อเยียวย าผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ระลอกสอง ซึ่งตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 19 ม.ค.64 เป็นที่แน่ชัดในรายละเอียดแล้ว ทั้งจำนวนเ งิ น เงื่อนไข คุณสมบัติของคนที่จะได้รับสิทธิ และที่สำคัญ คือ วิธีการได้เ งิ น ซึ่งแต่ละกลุ่มไม่เหมือนกัน

แม้มาตรการ “เราชนะ” จะยึดหลักการเริ่มต้น คือ ตั้งต้นก่อนว่า ทุกคนมีสิทธิได้ จากนั้นค่อย คัดออก โดย ตั ดเอาคนที่ไม่เข้าเกณฑ์ออก ทำให้การเยียวย าครั้งนี้มีกลุ่มที่ถูก ตั ดสิทธิ ไม่ได้รับเ งิ นในก้อนนี้ด้วย

วันนี้เราจะมาสรุปรวบรวมรายละเอียด แยกเป็นรายกลุ่ม ทั้งเงื่อนไข และวิธีการรับเ งิ น รวมถึงจะได้รับเ งิ นเมื่อไร ไว้ให้ครบถ้วนแล้ว ดังนี้

เข้าใจหลักเกณฑ์ “เราชนะ”

อันดับแรก คือ เราจะพาไปทำความเข้าใจในหลักเกณฑ์ของ “เราชนะ” กันก่อน โดย มาตรการเราชนะ เป็นการเ ยี ย ว ย า โ ค วิ ดจากรัฐบาล ที่หวังช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด-19 ทุกกลุ่ม โดยมีเป้าหมายครอบคลุม 31.1 ล้านคน ทั้งกลุ่มผู้มีรายได้น้อย บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) ผู้มีอาชีพอิสระ อาชีพรับจ้าง เกษตรกร รวมถึงผู้รับสิทธิคนละครึ่ง และ เราเที่ยวด้วยกัน แล้ว ก็มีสิทธิได้รับด้วย

โดยมีการแบ่งกลุ่มผู้ได้สิทธิออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่

1. ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

2. ผู้อยู่ในฐานข้อมูลรัฐ ผ่านการรับสิทธิ “คนละครึ่ง” และ “เราเที่ยวด้วยกัน”

3. กลุ่มที่เหลือ ซึ่งต้องลงทะเบียนใหม่ลงทะเบียนผ่าน www.เราชนะ.com

โดยทั้งสามกลุ่ม จะมีเงื่อนไขการรับสิทธิ รวมถึงรายละเอียดการรับเ งิ นที่ไม่เหมือนกัน

เราชนะ

กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน

  • ไม่ต้องลงทะเบียน
  • รับเงินทุกวันศุกร์
  • โอนครั้งแรก 5 ก.พ.

กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน แบ่งย่อยออกเป็น 2 กลุ่มตามฐานรายได้ต่อปี ดังนี้

1. กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี

2. กลุ่มที่มีรายได้เกินกว่า 3 หมื่น บาท แต่ไม่เกิน 1 แสนบาทต่อปี

โดยทั้ง 2 กลุ่มได้รับเ งิ นช่วยเหลือจากภาครัฐอยู่แล้ว และจะได้รับเ งิ นเยียวย าจาก เราชนะ ครั้งนี้ด้วยโดยที่ ไม่ต้องลงทะเบียน ซึ่งระบบจะดำเนินการโอนเ งิ นให้อัตโนมัติผ่าน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน แบ่งเป็น

– กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี ที่ได้เ งิ นอยู่แล้ว 800 บาทต่อเดือน จะได้รับเ งิ นเพิ่มอีก 675 บาทต่อสัปดาห์ หรือ

2,700 บาท ต่อคน ต่อเดือน รวมได้เ งิ นทั้งโครงการ 5,400 บาท

– สำหรับกลุ่มที่มีรายได้เกินกว่า 3 หมื่น บาท แต่ไม่เกิน 1 แสนบาท ที่ได้รับอยู่แล้ว 700 บาทต่อเดือน จะได้รับเ งิ นเพิ่มอีก 700 บาทต่อสัปดาห์ หรือ 2,800 บาท ต่อคน ต่อเดือน รวมได้เ งิ นทั้งโครงการ 5,600 บาท

ระบบจะได้รับโอนเ งิ นครั้งแรกวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ก่อนที่จะโอนเ งิ นให้ทุกวันศุกร์ ในแต่ละสัปดาห์ จนกว่าจะครบวงเ งิ น 5,400 บาท และ/หรือ 5,600 บาท

กลุ่มผู้อยู่ในฐานข้อมูลโครงการ คนละครึ่ง หรือ เราเที่ยวด้วยกัน ซึ่งมีแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” อยู่แล้ว

  • ไม่ต้องลงทะเบียน แต่ต้องยินยอมเข้าถึงข้อมูล
  • รับเ งิ น 1,000 บาท ทุกวันพฤหัสบดี
  • โอนครั้งแรก 18 ก.พ. 3,000 บาท (รวมตกเบิก 2 สัปดาห์ก่อนหน้า)

เราชนะ

กลุ่มผู้ที่มีแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” อยู่แล้ว ซึ่งเป็นผู้ลงทะเบียนอยู่ในฐานข้อมูลโครงการ “คนละครึ่ง” หรือ “เราเที่ยวด้วยกัน” นั้น มีเงื่อนไขสำคัญในการรับสิทธิเ งิ นเยียวย า 7,000 บาท ในโครงการ เราชนะ

ส่วน วิธีการลงทะเบียน นั้น สำหรับกลุ่มนี้ เนื่องจากอยู่ในฐานข้อมูลอยู่แล้ว จึงไม่ต้องดำเนินการใด เพียงแต่จะต้องให้ความยินยอมให้นำข้อมูลไปประมวลผล หรือเปิดเผยเพื่อดำเนินมาตรการอื่น ของรัฐได้ และที่สำคัญ คือ ยินยอมให้เข้าถึงข้อมูลฐานะทางการเ งิ น ทั้งเ งิ นในบัญชี และ เ งิ นได้ต่อปี (นับข้อมูล ณ สิ้นปี 2562)

ซึ่งหลังจากยินยอมให้เข้าถึงข้อมูลแล้ว ระบบจากดำเนินการคัดกรองคุณสมบัติ จากกระทรวงการคลัง คือ

– ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ

– ไม่เป็นผู้รับบำนาญหรือเบี้ยหวัดจากราชการ

– ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม มาตรา 33

– มีเ งิ นฝากรวมทุกบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ไม่เกิน 500,000 บาท

– มีเ งิ นได้พึงประเมินไม่เกิน 300,000 บาท ในปีภาษี 2562

หากผ่านเกณฑ์คัดกรองจากระบบก็จะมีข้อความแจ้งเต ือนผ่านแอพิเคชั่น “เป๋าตัง” ให้กดยืนยันรับสิทธิ จากนั้น ก็จะได้รับวงเ งิ นโอนสัปดาห์ละ 1,000 บาท

โดยสามารถตรวจสอบสถานะได้รับสิทธิผ่าน www.เราชนะ.com ได้ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 หากผ่านเกณฑ์ก็จะสามารถยืนยันสิทธิผ่านแอพ เป๋าตัง ได้ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 และได้รับวงเ งิ นครั้งแรก จำนวน 3,000 บาท ซึ่งเป็นเ งิ นรวมตกเบิกจาก 2 สัปดาห์แรก

จากนั้น ระบบจะโอนเ งิ น 1 พันบาท เข้าทุกวันพฤหัสบดี จนถึงวันที่ 18 มีนาคม 2564 หรือ จนกว่าจะครบวงเ งิ น 7,000 บาท

กลุ่มผู้ไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ หรือไม่มีชื่อในระบบ

  • ต้องลงทะเบียนผ่าน www.เราชนะ.com ตั้งแต่ 29 ม.ค. – 12 ก.พ.64
  • รับเ งิ น 1,000 บาท ทุกวันพฤหัสบดี
  • โอนครั้งแรก 18 ก.พ. 3,000 บาท (รวมตกเบิก 2 สัปดาห์ก่อนหน้า)

เราชนะ

สำหรับกลุ่ม ผู้ไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ หรือไม่มีชื่อในระบบมาก่อนเลยนั้น จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิเ ยี ย ว ย าโควิดรอบใหม่ผ่านแพลตฟอร์ม www.เราชนะ.com ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม ถึง 12 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 06.00 – 23.00 น. ซึ่ง รมว.กระทรวงการคลัง ยืนยันชัดเจนว่า ลงทะเบียนรอบนี้จะไม่ยุ่งย ากซับซ้อนอย่างครั้งก่อน และจะใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว

โดยหลังจากลงทะเบียนเสร็จแล้ว ระบบจะดำเนินการคัดกรองคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ คือ

– ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ

– ไม่เป็นผู้รับบำนาญหรือเบี้ยหวัดจากราชการ

– ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม มาตรา 33

– มีเ งิ นฝากรวมทุกบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ไม่เกิน 500,000 บาท

– มีเ งิ นได้พึงประเมินไม่เกิน 300,000 บาท ในปีภาษี 2562

โดยผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนได้อีกครั้งในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ผ่าน เว็บไซต์ เราชนะ.com ก่อนที่จะได้รับเ งิ นเยียวย าครั้งแรกจำนวน 3,000 บาท ซึ่งเป็นเ งิ นรวมตกเบิกจาก 2 สัปดาห์แรกในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 และระบบจะทำการโอนเ งิ น 1 พันบาทให้ทุกวันพฤหัสบดี จนถึงวันที่ 18 มีนาคม 2564 รวมเป็นเ งิ น 7,000 บาท

อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขสำคัญอีกเ รื่ อ งหนึ่ง สำหรับการใช้สิทธิในโครงการเราชนะ จะต้องนำเ งิ นที่ได้รับไปใช้ซื้อสินค้าในร้านค้าที่ไม่ใช่นิติบุคล เช่น ร้านค้าธงฟ้า ร้านค้ารายย่อยที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง โดยใช้จ่ายผ่านแอพฯ “เป๋าตัง” และไม่สามารถกดออกมาเป็นเ งิ นสดได้ สามารถใช้สิทธิได้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก bangkokbiznews