เราชนะ เช็ กสิทธิ์ด่ วน ลงทะเบียนรับเ งิ นเยียวย า7,000 บาท

เราชนะ

เราชนะ เช็ กสิทธิ์ด่ วน ลงทะเบียนรับเ งิ นเยียวย า7,000 บาท

กระแสความสนใจของประชาชน ยังคงติดตามอัพเดทข้อมูล “เราชนะ” อย่างต่อเนื่อง ซึ่งโครงการเราชนะ รัฐบาลได้อนุมัติความช่วยเหลือด้วยการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน เนื่องจากสถานการณ์การแพ ร่ระ บา ดร ะ ล อกใหม่ของโ ร คติดเชื้อไ ว รั สโคโรนา 2019 หรือเรียกง่าย ว่าแจกเ งิ น “เ ยี ย ว ย าcv” โดยไม่สามารถเบิกเป็นเ งิ นสดได้

ข้อมูลสำคัญ “เราชนะ” เช็คสิทธิ์ คุณสมบัติ และลงทะเบียน ครบทุกกลุ่มจบที่เดียว ดังนี้

กระทรวงการคลัง ดำเนินการ แจกเ งิ นตามมาตรการ “เราชนะ” ให้แก่ประชาชน จำนวนประมาณ 31.1 ล้านคน วงเ งิ นไม่เกิน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน รวม 7,000 บาท สำหรับเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2564 วงเ งิ นโครงการรวม 210,200 ล้านบาท

ผู้ได้รับสิทธิ์จะเริ่มได้รับเ งิ นช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยวงเ งิ นช่วยเหลือเพื่อลดภาระค่าครองชีพดังกล่าว เพื่อใช้จ่ายสำหรับการอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคที่จำเป็น และค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง

การคัดกรองผู้ได้รับสิทธิ์

พิจารณาจากเ รื่ อ งรายได้ ช่วยเหลือจะครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มอาชีพ เช่น ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หาบเร่ แผงลอย รับจ้าง เกษตรกร เป็นต้น

เราชนะ
ภาพจาก กรุงเทพธุรกิจ

คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ์

1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ

2. ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม ทั้งที่มีคุณสมบัติครบและไม่ครบตามเงื่อนไขการได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสำนักงานประกันสังคม ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ

3. ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐให้หมายความถึงหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเ งิ นการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

4. ไม่เป็นข้าราชการการเมืองตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ

5. ไม่เป็นผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ

6. ไม่เป็นผู้มีเ งิ นได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด

7. ไม่มีเ งิ นฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด

กลุ่มไม่ต้องลงทะเบียนเป็นผู้ได้รับสิทธิ์

ตรวจสอบข้อมูลกลุ่มที่มีฐานข้อมูลอยู่แล้วเป็นอันดับแรก ได้แก่ กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับวงเ งิ นช่วยเหลือตลอดระยะโครงการฯ ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับวงเ งิ นช่วยเหลือทุก วันศุกร์ของแต่ละ สั ปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะครบวงเ งิ น

กลุ่มผู้ที่มีแอพพลิเคชัน “เ ป๋ าตัง” ตรวจสอบเป็นผู้ได้รับสิทธิ์

กรณีอยู่ในฐานข้อมูลโครงการ “คนละครึ่ง” หรือ “เราเที่ยวด้วยกัน” แล้ว ที่ได้ให้ความยินยอมให้นำข้อมูลไปประมวลผลหรือเปิดเผยเพื่อดำเนินมาตรการอื่น ของรัฐได้ ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับวงเ งิ นช่วยเหลือผ่านระบบการชำระเ งิ นอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ (g-Wallet) แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เป็นรายสัปดาห์ จำนวน 1,000 บาทต่อสัปดาห์ วงเ งิ นต่อคนตลอดระยะโครงการ (หรือจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2564) จำนวน 7,000 บาท

กลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”ฯ สามารถเข้าตรวจสอบสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ .com ได้ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 และจะเริ่มได้รับวงเ งิ นช่วยเหลือทุก วันพฤหัสบดีของแต่ละสัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะครบวงเ งิ น

กลุ่มต้องลงทะเบียนคัดกรองเป็นผู้ได้รับสิทธิ์

กลุ่มผู้ที่ไม่มีข้อมูลฯ หลังจากลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com และผ่านการคัดกรองตามเกณฑ์ที่กำหนด จะต้องยืนยันตัวตนผ่านระบบการชำระเ งิ นอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ (g-Wallet) แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ก่อน จึงจะได้รับวงเ งิ นช่วยเหลือเป็นรายสัปดาห์ จำนวน 1,000 บาทต่อสัปดาห์ วงเ งิ นต่อคนตลอดระยะโครงการ (หรือจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2564) จำนวน 7,000 บาท ทั้งนี้ กลุ่มผู้ที่ไม่มีข้อมูลฯ สามารถตรวจสอบสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ .com ได้ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 และจะเริ่มได้รับวงเ งิ นช่วยเหลือทุก วันพฤหัสบดีของแต่ละสัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะครบวงเ งิ น

เราชนะ
ภาพจาก กรุงเทพธุรกิจ

เกษตรกรแบ่ง3กลุ่ม

1.กรณีเกษตรกรเป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับวงเ งิ นช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทันที

2.กรณีเกษตรกรที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะมีการตรวจสอบในกลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ที่ได้ให้ความยินยอมให้นำข้อมูลไปประมวลผลหรือเปิดเผยเพื่อดำเนินมาตรการอื่น ของรัฐได้ (กลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”ฯ) ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ หากผ่านการตรวจสอบและคัดกรองตามคุณสมบัติข้างต้นจากฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ จะได้รับวงเ งิ นช่วยเหลือผ่านระบบการชำระเ งิ นอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ (g-Wallet) แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ทันที

3.กรณีเกษตรกรเป็นผู้ที่ไม่มีข้อมูลอยู่ในระบบฐานข้อมูลกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและกลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”ฯ ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ http://www.เราชนะ.com/ หากผ่านการตรวจสอบและคัดกรองตามคุณสมบัติข้างต้นจากฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ จะได้รับวงเ งิ นช่วยเหลือผ่านระบบการชำระเ งิ นอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ (g-Wallet) แอปพลิเคชัน “เ ป๋ าตัง”

ศูนย์รับเ รื่ อ งร้องเรียนเราชนะ

กระทรวงการคลังจะเปิดให้มีศูนย์รับเ รื่ อ งร้องเรียนกรณีที่อาจจะมีผู้มีสิทธิแต่อาจจะไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบ หากมีการตกหล่นสามารถแจ้งมายังกระทรวงการคลังได้ สามารถตรวจเช็คสถานะได้ที่เว็ปไซค์เราชนะ ถ้าไม่ผ่าน จะมีการแจ้งว่า เป็นเพราะอะไร

ขอบคุณที่มาจาก สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง, ไทยคู่ฟ้า , กระทรวงการคลัง