เวลาทำบุญ ควรใช้คำอ ธิษฐ านให้ถูกต้อง ถึงจะเห็นผ ล

คำอ ธิษฐ าน

เวลาทำบุญ ควรใช้คำอ ธิษฐ านให้ถูกต้อง ถึงจะเห็นผ ล

คนเรานั้นถูกปลูกฝั่งให้ทำความดี หมั่นเข้าวัดทำบุญ แต่เชื่อว่าน้อยคนที่จะรู้ว่าต้องอ ธิษฐ านแบบไหนถึงจะถูกต้องและเห็นผลทันใจ ไม่ว่าจะเป็นเ รื่ อ งงาน เ งิ น ความรัก ครอบครัว สุขภาพ ให้เราอธิฐานแบ บนี้

คำอ ธิษฐ าน

เมื่อเวลาที่เราไม่สบายใจหลาย คนคงหันหน้าเข้าหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจกัน คุณรู้ไหมว่า อ ธิษฐ านแบบไหนถึงจะส่งผลดีกับตัวเรา มาดูกันค่ะ

คำอ ธิษฐ านเวลาทำบุญ ขอบุญจาก……(ธรรมทาน , สังฆทาน , วิหารทาน )นี้ จงถึงแก่ เจ้าก ร รมนายเวร และผู้ปกปักรั กษ าดูแลช่วยเหลือข้าพเจ้าและครอบครัวที่มีมาถึงตัวทุกภพทุกภูมิ ขอบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าเข้าถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบัน หากไม่ถึงเพียงใด

ขอให้คำว่าไม่มีไม่รู้ในสิ่งที่ดี จงอย่าได้ปรากฎแก่ข้าพเจ้า ขอให้เกิ ดในภพภูมิเขตประเทศที่มีพระพุทธศาสนาประดิษฐานอย่างมั่นคง และได้ศึกษาพระธรรมได้อย่างเข้าใจถ่องแท้ลึกซึ้งตลอดจนกว่าจะเข้าพระนิพพานด้วยเทอญ ขอท่านพระยมราชจงเป็นสักขีพย านในการบำเพ็ญบุญของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเทอญ

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้ว่า “การให้ธรรมเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง” เพื่อลดวิบากให้ลดลงอโหสิก ร รมก่อนแล้วแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลเป็นหลักใหญ่

คำอ ธิษฐ าน

เพื่อให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้น ขอให้ท่านทำตามนี้แล้วชีวิตจะพ้นวิบาก…ไปถึงชีวิตวสุขีรุ่งเรือง ร่ำร ว ย ครอบครัว หมดโ ร คภัย จนถึงชีวิตรักเป็นสุข

ขอบคุณข้อมูลจาก shar e-si