เ ช็ ก ด่ วน มี 1 กลุ่มเ ท่ านั้ น รัฐเตรียมจ่ ายเ งิ นสดให้ 7,500

เ ช็ ก ด่ วน มี 1 กลุ่มเ ท่ านั้ น รัฐเตรียมจ่ ายเ งิ นสดให้ 7,500

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เห็นความสำคัญของปัญหาการว่างงานในผู้จบการศึกษาใหม่ที่กำลังเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่cv-19 และครม.ได้อนุมัติเห็นชอบการปรับปรุงคุณสมบัติและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและเอกชน (Co-payment) เพื่อให้นักศึกษาจบใหม่มีโอกาสได้งานทำ และนายจ้าง/สถานประกอบการเกิ ดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

  1. คุณสมบัติผู้จบการศึกษาใหม่ เป็นผู้มีสัญชาติไทย และอายุไม่เกิน 25 ปี หากอายุเกิน 25 ปี ต้องจบการศึกษา ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป โดยผู้จบการศึกษาใหม่ที่เคยทำงานและอยู่ในระบบประกันสังคม หากเป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าว สามารถร่วมโครงการฯได้
  2. เงื่อนไขสำหรับนายจ้างในการจ่ายค่าจ้าง ให้เป็นไปตามข้อตกลงการจ้างงานระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง แต่ต้องไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัด ตามประกาศคณะกssมการค่าจ้าง โดยรัฐบาลให้การอุดหนุนเ งิ นเดือนค่าจ้างไม่เกินร้อยละ 50 ต่อคนต่อเดือน ตามค่าจ้างจริง

ทั้งนี้รัฐจะจ่ายเ งิ นอุดหนุนเป็นไปตามวุฒิการศึกษา ได้แก่

-ปริญญาตรี ไม่เกิน 7,500 บาท

-ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไม่เกิน 5,750 บาท

-ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ไม่เกิน 4,700

-และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ไม่เกิน 4,345 บาท

3. ปรับระยะเวลาการดำเนินโครงการ ให้ขย ายระยะเวลาร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยรัฐบาลอุดหนุนค่าจ้างแก่ลูกจ้างเป็นระยะเวลา ไม่เกิน12 เดือน ต่อ 1 คน ตลอดระยะเวลาการจ้าง 1 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 พฤศจิกายน 2564) กรณีจ้างหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 จะได้รับการอุดหนุนตามระยะเวลาที่จ้างแต่ไม่เกินวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า

วัตถุประสงค์ของโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและเอกชน (Co payment) เพื่อให้เกิ ดการจ้างงานใหม่ แก้ไขปัญหาการว่างงานจากผลทบกระทบ และเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ

ภาครัฐอุดหนุนเ งิ นค่าจ้างร้อยละ 50 ให้แก่ลูกจ้าง จำนวน 260,000 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2564 ให้กับนายจ้าง/สถานประกอบการที่ไม่ใช่หน่วยงานภาครัฐ อยู่ในระบบประกันสังคม และต้องไม่มีการเลิกจ้างลูกจ้างเดิมเกินกว่าร้อยละ 15 นับจากวันที่ได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการฯ จนตลอดระยะเวลาที่ร่วมโครงการฯ เพื่อให้ภาคเอกชนเกิ ดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ และผู้จบการศึกษาใหม่ได้เข้าสู่ตลาดแรงงานมีงานทำ มีรายได้ ในการเลี้ยงดูตนเอง ได้รับประสบการณ์ในการทำงาน สามารถใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะส่งผลดีเป็นลูกโซ่ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com และหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการตรวจสอบความคืบหน้าการอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ ติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 สำนักงานจัดหางานจังหวัด ที่ระบุเป็นสถานที่ทำงาน หรือผู้ที่เข้าร่วมโครงการแล้วต้องการความช่วยเหลือเ รื่ อ งการรับ-จ่ายเ งิ นค่าจ้าง สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

ขอขอบคุณที่มาจาก siamtopic