โ ร คชอบดึงผม ชอบถอนผม อาการเข้าข่ายโร คจิ ตเว ชหรือไม่

โ ร คชอบดึงผม ชอบถอนผม อาการเข้าข่ายโร คจิ ตเว ชหรือไม่

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีอาการแปลก เป็นคนที่ชอบดึงผมของตัวเอง ทั้งที่รู้ว่าไม่ควรทำ แต่บางครั้งมันก็ไม่อาจบังคับใจตัวเองได้ หากคุณมีอาการเช่นนี้ ก็ไม่ต้องตื่นตกใจไปว่าคุณเป็นพวกโ ร คจิต ซึ่งในวันนี้เราจะมาเปิดเผยเ รื่ อ งราวของการรั กษ าโ ร คและการรั กษ าให้ถูกต้อง

โ ร คดึงผม คืออะไร อาการเป็นอย่างไร

สำหรับโ ร คนี้เรียกว่า โ ร คถอนผมตัวเอง (Trichotillomania) หรือ โ ร คดึงผม เป็นภาวะผิดปกติทางจิตอย่างหนึ่ง และเป็นนิ สั ยหรือพฤติกร รมที่ย้ำคิดย้ำทำ อาจเกิ ดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ได้ แต่มักพบผู้ป่ ว ยมีอาการร่วมกันทั้ง 2 แบบ – อาการดึงผมที่รู้ตัว

: อาจเกิ ดได้จากความรู้สึกคันศีรษะยุบยิบ หรืออาจรู้สึกว่าเส้นผมไม่ตรง ไม่เรียบ เลยอย า กดึงออกให้สบายใจขึ้น หรือบางคนก็มีอารมณ์กังวลและเค รี ย ดมาก่อน แต่พอได้ดึงผมแล้วก็จะรู้สึกผ่อนคลายหรือฟิน – อาการดึงผมที่ไม่รู้ตัว : มักพบการถอนผมโดยที่ไม่รู้ตัวขณะกำลังทำกิจก ร ร มบางอย่างเพลิน เช่น นั่งอ่ า นหนังสือ หรือดูโทรทัศน์ บางคนเป็นมากถึงขนาดถอนจนผมร่วงเกือบหมดหัว หรือหายเป็นหย่อม จนมีลักษณะผมที่แหว่งไปเลยก็มี

โ ร คนี้พบได้ประมาณ 1-2% ในประชากรทั่วไป โดยส่วนใหญ่จะพบในวัยรุ่นจนถึงวัยผู้ใหญ่ และเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย ส่วนบริเวณที่พบการดึงและถอนขนได้บ่อยก็คือ เส้นผม หรือขนตามตัว (ขนตา, ขนจมูก, ขนหน้าอก, ขนเพชร, คิ้ว)

โ ร คดึงผม เกิ ดจากสาเหตุอะไร

พฤติกร รมดึงผม ถอนผมตนเอง ปัจจุบันยังไม่สามารถทราบสาเหตุที่แน่นอน แต่เบื้องต้นสันนิษฐานสาเหตุได้ดังนี้

 1. จากพย าธิสภาพของโ ร คเอง คือ มีความผิดปกติในสมองส่วนที่เกี่ยวกับการแสดงออกของพฤติกร รม หรือมีระดับของ ส า ร เ ค มี บางตัวในร่ า งกายผิดปกติ จึงมีโอกาสที่จะมีปัญหาในด้านการกระทำพฤติกร รมซ้ำ ซึ่งบางรายอาจออกมาเป็นการทำร้ า ยตนเองอย่างรุ นแร งซ้ำ เช่น โขกศีรษะ หรือถอนผมตนเอง เป็นต้น
 2. จากพย าธิสภาพทางจิตใจ เกิ ดความเค รี ยด เช่น ปัญหาการเรียน การทำงาน มีปัญหาความสัมพันธ์กับครอบครัว กลัวการทอดทิ้ง มีปัญหาทางด้านปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น เป็นต้น
 3. จากปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางด้านสังคม การดำรงชีวิตอยู่ในสังคม อาจเกิ ดจากความคับข้องใจหากมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมรอบ ตัว หรือที่เกี่ยวกับกิจวัตรประจำวัน เช่น มีการรับประทานอาหารที่ซ้ำซาก หรือการจำเส้นทางเดินทาง หรือการจัดสิ่งของให้อยู่อย่างเดิม ถ้าเกิ ดการเปลี่ยนแปลงหรือไม่เป็นไปตามสภาพแวดล้อมปกติที่เคยอยู่ จะทำให้มีความคับข้องใจ ซึ่งอาจแสดงออกมาเป็นพฤติกร รมการทำร้ า ยตนเองได้
 4. จากภาวะโร ค จิ ต เ ว ช บางอย่าง เช่น มีพฤติกร รมวิต กกังวลประเภทย้ำ คิดย้ำทำ หรือการเป็นโ ร ค ซึ ม เ ศ ร้า
 5. พันธุกร รม เช่น อาจมีสมาชิกในครอบครัวเป็นโ ร คดึงผมเหมือนกัน

วิธีรั กษ าโ ร คดึงผมตัวเอง

หากมีอาการมาก โ ร คนี้ก็จะกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น ดึงผมมาก จนผมแหว่งไปบางส่วน หรือหัวล้าน ทำให้ไม่มั่นใจ จะออกไปข้างนอกก็ต้องใส่วิก ใส่หมวกปกปิด นาน เข้าอาจเกิ ดความເครียດหรือเป็นโ ร คซึมเ ศ ร้ าตามมา ดั งนั้u ผู้ป่ ว ยโ ร คนี้จึงควรเข้ารับการรั กษ า ซึ่งเป็นการรั กษ าร่วมกันระหว่างจิตแพทย์และแพทย์ผิวหนัง โดย

 1. รั กษ าอาการผมร่วงกับแพทย์ผิวหนัง
 2. ใช้แชมพูและสระผมตามสภาพผม
 3. หากิจกร รมที่ผ่อนคลายทำร่วมกันในครอบครัว
 4. ป้องกันการถอนผมตนเอง เช่น การนำวัสดุที่หาได้ในบ้าน เช่น หมวกคลุมผมเวลาอาบน้ำ ผ้าคลุมผม หมวก ฯลฯ มาคลุมที่ศีรษะ เพื่อป้องกันการดึงผมตนเอง ในระยะแรก อาจจะรำคาญและจะดึงออกตลอดเวลา แต่เมื่อเอามือจับศีรษะแล้วไม่พบเส้นผม ไม่สามารถถอนผมตนเองได้ ในระยะต่อมาก็อาจช่วยลดพฤติก ร ร มถอนผมลงไปในที่สุด
 5. หากไม่สามารถหยุดถอนผมตัวเองได้ ให้ทำบันทึกตารางที่ถอนผม เมื่อทำได้ดีขึ้นจะได้มีกำลังใจ
 6. ในกรณีที่เป็นเ รื้ อรังควรปรึกษาจิตแพ ทย์ ซึ่งแพ ท ย์อาจพิจารณาให้ย าเพิ่มเติม

อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญก็คือ ควรรั กษ าร่วมกับพฤติก ร ร มบำบัดจะได้ผลดีที่สุด และคนใกล้ตัวก็มีส่วนช่วยรั กษ าได้ เช่น ไม่ควรดุหรือตำหนิผู้ป่ ว ยแรง เพราะจะยิ่งทำให้เ ค รี ยดจนดึงผมมากยิ่งขึ้น จึงต้องค่อย ช่วยกันปรับพฤติก ร ร ม รวมทั้งสังเกตพฤติก ร รมด้วยว่า ผู้ป่ ว ยมักจะดึงผมในช่วงเวลาไหน มีอารมณ์อย่างไร สถานการณ์เป็นอย่างไร เช่น ชอบดึงผมขณะนั่งดูทีวี ขณะอ่ า นหนังสือ อยู่ในอารมณ์เค รี ย ด ฯลฯ เพื่อให้ผู้ป่ ว ยทราบจะได้ควบคุมพฤติกร รมตัวเองได้ง่ายขึ้น

ขอขอบคุณที่มาจาก เฟซบุ๊ก “RH Club” คลับของคนรักสุขภาพและความงาม