ใครมีหนี้สินล้นตัว ให้สะสมเหรียญที่มีลักษณะดังกล่าว แล้วห่อผ้าขาว

หนี้สิน

ใครมีหนี้สินล้นตัว ให้สะสมเหรียญที่มีลักษณะดังกล่าว แล้วห่อผ้าขาว

สำหรับในวันนี้เราจะพามาทำความรู้จักกับแนะนำ เก็บเ งิ นให้อยู่ หาใครมีปัญหาเกี่ยวกับการเ งิ น หรือเป็นหนี้เป็นสินแล้วเราก็ วิธีการนี้จะช่วยได้เยอะเลย

นั่นก็คือ การสะสมเหรียญ 10 บาท แล้วนำเ งิ นนี้ไปชำระหนี้สงฆ์ วิธีการนี้จะทำให้การค้าค่อยดีขึ้น เ งิ นเหรียญนี้มีตราของแผ่นดิน มีความศักดิ์สิทธิ์ สามารถให้เราอโหสิก ร ร มได้

โดยทางเพจสุขมงคล ได้แนะนำวิธีตามความเ ชื่ อ ให้นำเหรียญ 10 บาท 120 เหรียญไปถวาย เพื่อเป็นการชำระห นี้สงฆ์ ส่งผลให้ปัญหาการเ งิ น ดีขึ้นเรื่อย จากประสบการณ์ของตัวผมเอง ได้ลองทำตามคำแนะนำของผู้หลักผู้ใหญ่ ก็ทำให้ชีวิตของผมนั้นดียิ่งขึ้น จากเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเ งิ นเก็บ จนปัจจุบันนี้เริ่มตั้งตัวเริ่มมีร้านค้าเป็นของตัวเองแล้ว

หนี้สิน

– นำเหรียญที่สะสมห่อให้เอาห่อผ้าขาว (ผ้าแบบไหนก็ได้)

– นำปัจจัยที่ได้ ไปถวายที่วัดในตู้ชำระหนี้สงฆ์

– ก่อนจะถวายให้นำปัจจัยไปกราบพระประธานในโบสถ์

– แล้วอารธนาศีล

(ตั้งนะโม 3 จบ)

มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสหะ ปัญจะ สีลานิ ย าจามะ

ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุงวิสุง รักขะ นัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ย าจามะ

ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ย าจามะ

สัพพัง ทะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต

หากข้าพเจ้าจงใจ หรือประมาทพลาดพลั้ง ล่วงเกิน บิดา-มารดา ครูบาอาจารย์ พระพุทธ พระธรรม พระอรหันต์ทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์เจ้า ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมถึงผู้มีพระคุณ และท่านเจ้าก ร ร มนายเวร และข้าพเจ้าพูดขึ้นมาลอย จะตั้งใจก็ดี หรือไม่ตั้งใจก็ดี จะรู้ก็ดี ไม่รู้ก็ดี ลับหลังก็ดี เจตนาก็ดี ไม่เจตนาก็ดี จะด้วยกาย วาจา ใจ ก็ดี ก็ขอให้ได้โปรด อโหสิก ร ร มแก่ข้าพเจ้าด้วย ขอให้ก ร ร มนั้นเป็นโมฆะข า ดต่อกัน นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดตามมา ขออนุญาตมีคู่ มีครอบครัว ได้เหมือนคนปกติทั่วไป ขอถอนคำอ ธิษฐ าน คำสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีต ขอให้ต่างฝ่ายมีอิสระต่อกัน ข้าพเจ้าประพฤติตนในทางที่ถูก ที่ชอบ ที่ควร ขอบุญบารมีในอดีตกาลที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน จงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัว ตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้อง จงเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ลาภ ยศ สุข สรรเสริญ สติปัญญา ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ อุปสรรคใด โ ร คภัยใด ขอให้มลายสิ้นไป ขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโลก และทางธรรม ตั้งแต่บัดนี้ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานด้วยเทอญ

หากมีผู้ใดได้สร้างเวร สร้างก ร ร มกับข้าพเจ้า ไม่ว่าชาติใดภพใดก็ตาม ข้าพเจ้ายินดีอโหสิก ร ร มให้ ขอถอนคำพย าบาท และคำสาปแช่งในทุกชาติทุกภพ ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำส า ป แ ช่ งของปวงชน ของเจ้าก ร ร มนายเวร ขอให้พ้นน ร กภูมิ พบแสงสว่างทั้งทางโลก และทางธรรมด้วยเทอญฯ

หนี้สิน

ส่วนที่ว่าทำไมต้อง 120 เหรียญ ก็เพราะ 1 เหรียญ 10 บาท แทน๑วงจิตของเรา 1 ด วง ด วงจิตมนุษย์มี 121 ๑วง ดั งนั้uจึงใช้ 120 เหรียญ แล้วนำเ งิ นนี้ไปใส่ตู้ชำระหนี้สงฆ์ คราวนี้การค้า การเ งิ นจะค่อย ดีขึ้นค่ะ ตังค์เหรียญนี้จะมีตราของแผ่นดิน มีความศักดิ์สิทธิ์ เป็นตัวแทนที่เราขออโหสิก ร ร มได้ อันนี้ทำได้ทุกคนที่เริ่มต้นอะไรก็เป็นห นี้ คนที่เป็นหนี้เยอะ สามารถทำแบ บนี้ได้นะลูก

ขอบคุณที่มาจาก เพจ สุขมงคล