คณะรัฐมนตรี อนุมัติมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เฟส 2 แก่ผู้ที่ผ่านการตรวจสอบในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 จำนวน 35,679.09 ล้านบาท

แบ่งเป็นค่าใช้จ่าย 2,989.17 ล้านบาท งบประมาณเพื่อรองรับการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ไม่เกิน 18,807.41 ล้านบาท และงบประมาณสำหรับซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อวัตถุดิบในร้านค้าประชารัฐ วงเงิน 13,872.51 ล้านบาท

แบ่งเป็นผู้ที่มีรายได้ไม่เกินปีละ 3 หมื่นบาท ได้รับเงินเพิ่มคนละ 200 บาทต่อเดือน และที่มีรายได้สูงกว่าปีละ 3 หมื่นบาท แต่ไม่เกิน 1 แสนบาท ได้รับเงินเพิ่มคนละ 100 บาทต่อเดือน

นับเป็นการทุ่มงบประมาณอัดฉีดอย่างเต็มที่

รัฐบาลอ้างด้วยว่ามาตรการนี้ เป็นการช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อย เพื่อให้มีรายได้พ้นเส้นความยากจนประมาณ 4.7 ล้านคน เป็นการเริ่มให้ตกปลา ไม่ได้แจกปลา เพื่อความยั่งยืนของคุณภาพชีวิตคนไทย

การจะรับเงินเพิ่มดังกล่าว มีเงื่อนไขให้ผู้ที่มีรายได้น้อยต้องลงทะเบียนเข้าร่วมการพัฒนารายบุคคล ทั้งฝึกอาชีพและพัฒนาทักษะ ตามที่รัฐกำหนดให้