ฤกษ์สร้างบ้านปี 2562 การสร้างบ้าน การปลูกบ้านใหม่ จึงควรเลือกวัน เวลา เดือน ปี ให้อยู่บ้านนั้นอย่างมีความสุขสบาย เสริมโชคลาภ ให้อยู่เย็นเป็นสุข ส่งผลให้ผู้อาศัยที่อยู่ในบ้านพบแต่ความรุ่งเรือง

ฤกษ์สร้างบ้านประจำเดือนมกราคม
วันที่ 1 มกราคม เวลา 8:26 – 11:35

วันที่ 9 มกราคม เวลา 9:54 – 15:19

วันที่ 19 มกราคม เวลา 9:19 – 14:33

วันที่ 29 มกราคม เวลา 9:16 – 15:45

ฤกษ์สร้างบ้านประจำเดือนกุมภาพันธ์
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ เวลา 9:19 – 14:39

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ เวลา 9:33 – 16:49

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ เวลา 9:42 – 13:19

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ เวลา 9:45 – 14:22

ฤกษ์สร้างบ้านประจำเดือนมีนาคม
วันที่ 9 มีนาคม เวลา 9:52 – 13:59

วันที่ 16 มีนาคม เวลา 10:02 – 15:49

วันที่ 24 มีนาคม เวลา 10:09 – 13:19

วันที่ 29 มีนาคม เวลา 8:39 – 14:22

ฤกษ์สร้างบ้านประจำเดือนเมษายน
วันที่ 2 เมษายน เวลา 9:22 – 15:03

วันที่ 6 เมษายน เวลา 9:09 – 13:49

วันที่ 19 เมษายน เวลา 10:09 – 14:19

วันที่ 26 เมษายน เวลา 11:29 – 15:19

ฤกษ์สร้างบ้านประจำเดือนพฤษภาคม
วันที่ 5 พฤษภาคม เวลา 9:19 – 15:03

วันที่ 9 พฤษภาคม เวลา 9:11 – 13:49

วันที่ 24 พฤษภาคม เวลา 10:24 – 14:19

วันที่ 30 พฤษภาคม เวลา 11:29 – 15:19

ฤกษ์สร้างบ้านประจำเดือนมิถุนายน
วันที่ 2 มิถุนายน เวลา 9:19 – 15:03

วันที่ 11 มิถุนายน เวลา 9:11 – 13:49

วันที่ 25 มิถุนายน เวลา 10:24 – 14:19

วันที่ 29 มิถุนายน เวลา 11:29 – 15:19

ฤกษ์สร้างบ้านประจำเดือนกรกฎาคม
วันที่ 5 กรกฎาคม เวลา 9:02 – 15:03

วันที่ 11 กรกฎาคม เวลา 10:09 – 13:49

วันที่ 19 กรกฎาคม เวลา 10:29 – 14:19

วันที่ 24 กรกฎาคม เวลา 9:29 – 15:19

ฤกษ์สร้างบ้านประจำเดือนสิงหาคม
วันที่ 6 สิงหาคม เวลา 9:59 – 13:59

วันที่ 9 สิงหาคม เวลา 9:59 – 13:59

วันที่ 15 สิงหาคม เวลา 9:33 – 12:46

วันที่ 24 สิงหาคม เวลา 9:52 – 14:09

ฤกษ์สร้างบ้านประจำเดือนกันยายน
วันที่ 5 กันยายน เวลา 9:09 – 14:54

วันที่ 9 กันยายน เวลา 9:19 – 15:29

วันที่ 12 กันยายน เวลา 9:12 – 14:50

วันที่ 26 กันยายน เวลา 8:19 – 14:09

ฤกษ์สร้างบ้านประจำเดือนตุลาคม
วันที่ 2 ตุลาคม เวลา 10:54 – 16:45

วันที่ 8 ตุลาคม เวลา 10:31 – 16:24

วันที่ 11 ตุลาคม เวลา 9:39 – 13:01

วันที่ 26 ตุลาคม เวลา 9:29 – 15:29

ฤกษ์สร้างบ้านประจำเดือนพฤศจิกายน
วันที่ 2 พฤศจิกายน เวลา 9:45 – 16:19

วันที่ 5 พฤศจิกายน เวลา 9:39 – 16:01

วันที่ 19 พฤศจิกายน เวลา 9:49 – 15:42

วันที่ 29 พฤศจิกายน เวลา 9:22 – 15:16

ฤกษ์สร้างบ้านประจำเดือนธันวาคม
วันที่ 5 ธันวาคม เวลา 10:15 – 15:32

วันที่ 9 ธันวาคม เวลา 10:09 – 15:19

วันที่ 19 ธันวาคม เวลา 9:36 – 15:49

วันที่ 25 ธันวาคม เวลา 9:15 – 15:20