15 ผลไม้ ควรรู้ไว้ ไม่ควรนำมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ค้าขายไม่ขึ้น

15 ผลไม้ ควรรู้ไว้ ไม่ควรนำมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ค้าขายไม่ขึ้น

ตามความเชื่ อของคนโบราณเคยบอกไว้ว่า การที่เราจะนำผลไม้มาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้น คนเลือกผลไม้ให้ดี ซึ่งอาจจะดูจากชื่อของผลไม้และความหมายของผลไม้นั้น ควรเป็นผลไม้ที่มีชื่อเป็นมงคล และมีความหมายที่ดี เพราะจะทำให้ชีวิตมีแต่ความรุ่งเรือง ไม่ว่าจะทำงานการใดก็จะประสบแต่ความสำเร็จ สมดั่งใจปรารถนา แต่ถ้าเรานำผลไม้ที่มีชื่อไม่เป็นมงคล และมีความหมายที่ไม่ดีมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้ว ความเชื่ อของคนโบราณเคยบอกไว้ว่า จะนำพามาแต่สิ่งไม่ดี

ผลไม้ที่ไม่ควรนำมาไหว้

1 ละมุด เชื่อกันว่า การนำละมุดมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะทำให้คนที่นำมาไหว้นั้น ไม่ว่าจะทำอะไรจะถูกปิดโอกาส ทำอะไรมักไม่มีใครเห็น มักไม่โดดเด่น จะถูกปิดบัง

2 มังคุด เชื่อกันว่า การนำมังคุดมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะทำให้คนที่นำมาไหว้นั้น คิดทำการใดจะทำได้ไม่ดีเท่าที่ควร ไม่สำเร็จอย่างที่ใจปรารถนา ทำไม่เสร็จสมบูรณ์ 100% เพราะมีคว ามเชื่ อกันว่ามังคุดนั้นจะทำให้งานไม่มีความโดดเด่นได้

3 พุทรา เชื่อกันว่า การนำพุทรามาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะทำให้คนที่นำมาไหว้นั้น คิดทำการสิ่งใด จะทำได้ดีในช่วงระยะแรก แต่ในช่วงระยะหลังนั้นจะเริ่มไม่ดี

4 มะเฟือง เชื่อกันว่า การนำมะเฟืองมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะทำให้คนที่นำมาไหว้นั้น คิดทำการสิ่งใดจะทำให้งานไม่ประสบความสำเร็จ มักมีปัญหาตลอดเวลา มักเปิดเครื่องกับงานที่ทำ ไม่ว่าจะเป็นในเ รื่ อ งต่างจะทำให้งานติดขัดไปหมด

5 มะไฟ เชื่อกันว่า การนำมะไฟมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะทำให้คนที่นำมาไหว้นั้น คิดทำการสิ่งใดต้องทำอย่างรวดเร็ว เร่งรีบ เปรียบเสมือนมีไฟลนก้นตลอดเวลา จึงทำให้งานที่ออกมานั้นด้อยคุณภาพ ไม่เป็นไปอย่างที่ตั้งใจไว้

6 น้อยหน่า เชื่อกันว่า การนำน้อยหน่ามาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะทำให้คนที่นำมาไหว้นั้น คิดทำการสิ่งใดมักพบเจอแต่ปัญหาอุปสรรค ไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคเล็กน้อยหรือปัญหาใหญ่ก็ตาม จะมีเ รื่ อ งจุกจิกคอยกวนใจตลอดเวลา เมื่อทำการใดเสร็จสิ้นแล้วจะได้ผลลัพธ์เพียงเล็กน้อยไม่เหมือนดั่งที่ตั้งใจไว้

7 น้อยโหน่ง เชื่อกันว่า การนำน้อยโหน่งมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะทำให้คนที่นำมาไหว้นั้น คิดทำการสิ่งใดมักจะมีอุปสรรคอยู่เสมอ ทำงานน้อยครั้งที่จะเจอความสมบูรณ์แบบ

8 มะตูม เชื่อกันว่า การนำมะตูมมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะทำให้คนที่นำมาไหว้นั้น คิดทำการสิ่งใดมาทำแล้วไม่เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานและเ รื่ อ งต่าง ไปได้ไม่ถึงฝัน

9 มะขวิด เชื่อกันว่า การนำมะขวิดมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะทำให้คนที่นำมาไหว้นั้น คิดทำการสิ่งใดมักจะประสบแต่ปัญหาไม่ว่าจะเป็นในเ รื่ อ งวัสดุอุปกรณ์ หรือสิ่งของจำเป็น มักจะข า ดนู่นข า ดนี่อยู่เสมอ ทำให้งานออกมาล่าช้า

10 ลูกจาก เชื่อกันว่า การนำลูกจากมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะทำให้คนที่นำมาไหว้นั้น คิดทำการสิ่งใดมัก
เจอปัญหาในเ รื่ อ งการข า ดงานข า ดคน ทำให้งานไม่ปะติดปะต่อ ทำให้งานล่าช้า จากนั้นเปรียบเสมือนการจากลา

11 ลูกพลับ เชื่อกันว่า การนำลูกพลับมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะทำให้คนที่นำมาไหว้นั้น คิดทำการสิ่งใดมัก
จะถูกปิดซ่อนแม้ว่างานที่ทำออกมานั้นจะดีก็ตาม มักไม่เจริญก้าวหน้าในงานที่ทำ

12 ลูกท้อ เชื่อกันว่า การนำลูกท้อมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะทำให้คนที่นำมาไหว้นั้น คิดทำการสิ่งใดมักเกิ ดรู้สึกท้อแท้เ บื่ อหน่ายกับงานที่ทำ รู้สึกข า ดกำลังใจในการทำงาน ทำให้งานนั้นล่าช้าและไม่ประสบความสำเร็จ

13 ระกำ เชื่อกันว่า การนำระกำมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะทำให้คนที่นำมาไหว้นั้น คิดทำการสิ่งใดมัก ไม่ประสบความสำเร็จกับเ รื่ อ งต่าง ไม่ว่าจะเป็นเ รื่ อ งงาน เ รื่ อ งการเ งิ น เ รื่ อ งครอบครัว จะพบเจอแต่ปัญหา

14 กระท้อน เชื่อกันว่า การนำกระท้อนมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะทำให้คนที่นำมาไหว้นั้น คิดทำการสิ่งใดมัก
มักจะออกมาได้ด้วยดีและต้องการที่จะเผยแพร่ออกไปด้านนอก แต่ไปได้ไม่ถึงไหนเพราะต้องกลับสะท้อนมาถึงจุดเดิม ทำให้เกิ ดความไม่ก้าวหน้า

15 ลางสาด เชื่อกันว่า การนำลางสาดระกำมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะทำให้คนที่นำมาไหว้นั้น คิดทำการสิ่งใดมัก จะมีปัญหาตลอดเวลา เพราะลางสาดเป็นผลไม้ที่มีย าง จะทำให้มีเ รื่ อ งยุ่งย ากวุ่นวาย

ขอบคุณข้อมูลจาก sangroiyim