คนจ่ายค่าซ่อมแซมบ้าน-รถยนต์น้ำท่วมใต้

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอมาตรการภาษี เพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในภาคใต้เพิ่มเติม เพื่อมีส่วนช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนในการซ่อมแซมทรัพย์สิน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย โดยให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินที่ใช้จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์และรถยนต์ สำหรับเงินได้พึงประเมินประจำปีภาษี 60

© ไทยรัฐออนไลน์ ภาพประกอบข่าว

โดย ครม.เห็นชอบให้กระทรวงการคลังจัดทำร่างกฎกระทรวง ฉบับที่…(พ.ศ. …) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร มีสาระสำคัญที่ให้มีมาตรการยกเว้นภาษีสำหรับค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ กำหนดให้มีการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ หรือทรัพย์สินที่ประกอบติดตั้งในลักษณะถาวรกับตัวอาคาร หรือในที่ดินอันเป็นที่ตั้งของอาคารหรือในการซ่อมแซมห้องชุดในอาคารชุดหรือทรัพย์สินที่ประกอบติดตั้งในลักษณะถาวรกับห้องชุดในอาคารชุดที่ได้จ่ายระหว่างวันที่ 1 ธ.ค.59 ถึง 31 พ.ค.60 ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่รวมกันทั้งหมดแล้วไม่เกิน 100,000 บาท

ส่วนการซ่อมแซมรถยนต์ ให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินได้ที่ใช้จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมรถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์หรือกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกหรืออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในรถได้รับความเสียหายจากอุทกภัยที่ได้จ่ายระหว่าง 1 ธ.ค.59 ถึง 31 พ.ค.60 ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่รวมกันทั้งหมดแล้วไม่เกิน 30,000 บาท ในกรณีที่มีค่าวัสดุในการซ่อมแซมรถมากกว่า 1 คัน ให้รวมค่าใช้จ่ายรถทุกคันเข้าด้วยกัน แต่ทั้งหมดไม่เกิน 30,000 บาท.