GMM Grammy รับสมัครงานหลายอัตรา ผ่านช่องทางออนไลน์
.
1.Media Planner 1 อัตรา
– เพศชาย หรือหญิง
– อายุระหว่าง 25 – 28 ปี 
– มีความสามารถในการติดต่อประสานงานได้อย่างดี
– มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 1 ปี (หรือตามความสามารถ)
– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
.
2. Creative (ช่อง ONE) 2 อัตรา
– เพศชาย-หญิง อายุ 22-35 ปี
– ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
– วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์,ศิลปกรรมศาสตร์,ออกแบบนิเทศศิลป์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
– มีความคิดสร้างสรรค์,มนุษยสัมพันธ์ดี,กระตือรือร้น,แก้ปัญหาเฉพาะหน้า,วางแผนและทำงานได้ตาม Timeline ที่กำหนด
– มีทักษะการใช้ Photoshop,illustrator,และเข้าใจไฟล์ Format ต่างๆ
– มีความรู้เเละความสนใจใน ภาพยนตร์ ละครทีวี และรายการโทรทัศน์ต่างๆ
.
3. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา
– เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
– ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
– ชอบในงานติดต่อ ประสานงาน และงานเอกสาร
– มีมนุษยสัมพันธ์ดี
– มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
– มีพื้นฐานความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน
.
4. Account Executive (ช่อง ONE) 1 อัตรา
– เพศ ชาย – หญิง
– อายุ 25 – 35 ปี
– มีประสบการณ์ในสายงานมาโดยตรงอย่างน้อย 1 ปี
– มีทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน
– สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ มีความขยัน และอดทนสูง
.
5. เจ้าหน้าที่ตัดต่อ Editor (ช่อง ONE) 3 อัตรา
– เพศชาย / หญิง
– อายุระหว่าง 23 – 35 ปี
– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ในงานตัดต่อ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีความรับผิดชอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
– มีความอดทนสูง และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
.
6. เจ้าหน้าที่จัดคิวโฆษณา (ช่อง ONE) 2 อัตรา
– เพศ: ชาย – หญิง
– อายุ 25- 35 ปี
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
– มีประสบการณ์ด้านจัดคิวโฆษณา สื่อ TV อย่างน้อย 1 ปี
– มีทัศนคติในการทำงานเชิงบวก
– มีความละเอียด รอบคอบ แม่นยำ
– มีความกระตือรือร้น, มนุษยสัมพันธ์ดี
– สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน และมีความอดทนสูง
– สามารถกลับบ้านดึกได้
.
7. Programmer 1 อัตรา
– มีประสบการณ์ 2 – 3 ปี ขึ้นไป
– มีประสบการณ์ Windows application , C#.Net, SQL Server
– ถ้ามีประสบการณ์ในส่วนงานขาย, บัญชี, ลิขสิทธิ์ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
.
8. Co-Production (ฝ่ายขาย) (ช่อง ONE) 2 อัตรา
– จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์
– มีความรู้ความสามารถด้านการผลิตรายการ และละคร
– มีความรู้ด้านมุมภาพ และการตัดต่อภาพ
– สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ สามารถเลิกงานดึกได้
– มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 ปี
– มีทักษะทางด้านการติดต่อสื่อสาร มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี
– มีความอดทน สู้งาน และสามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
.
9. เจ้าหน้าที่ธุรการออนไลน์ (สัญญาจ้าง 6 เดือน) 4 อัตรา
– ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
– ชอบฟังเพลง ชอบเล่น Youtube และมีความละเอียดรอบคอบ
***สามารถเริ่มงานได้ทันที
.
10. พนักงานขายที่ GMM Shop (สำนักงานใหญ่) 1 อัตรา
– รับทุกเพศ 18 – 35 ปี วุฒิ ม. 3 ขึ้นไป
– มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีสกิลการพูด และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่เสมอ
– หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
.
11. Technician / ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา
– ชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
– มีประสบการณ์ใบการดูแล,ซ่อมบำรุง และตรวจสอบระบบไฟฟ้า 1 ปีขึ้นไป
– ทำงาน จ-ศ และ สามารถทำงานเป็นกะได้
.
12. ที่ปรึกษาการใช้งานเพลง GMM (ต่างจังหวัด) 5 อัตรา
– ทุกเพศ / อายุตั้งแต่ 18 – 45 ปี
– รักงานบริการ,ชอบให้คำปรึกษา,ชอบการเดินทาง, ซื่อสัตย์สุจริต,ชอบทำงานเป็นทีม
– ใกล้ภูมิลำเนาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
.
13. เจ้าหน้าที่ Location (สำรวจพื้นที่ขาย) 1 อัตรา
– เพศชาย
– อายุ 18 – 35 ปี
– สำเร็จการศึกษาระดับปวส. – ปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
– สามารถเดินทางต่างจังหวัดได
– หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องได้รับการพิจารณาเป็นพิเศ
.
14. Web Developer 3 อัตรา
– Bachelor’s or higher in Telecommunication, Computer Science, Computer Engineer or related field.
– Strong development knowledge in one or more of the following .Net, C# and .Net Technology, MVC, HTML/5, CSS/3, Java, JavaScript, JQuery, XML, Angualar or Google API.
– At least 2 years of experience in web programming.
– Excellent problem management and analytical skills.
– Have positive attitude and be open-minded.
.
15. computer graphic 1 อัตรา
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือสูงกว่า
– มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับรายการโทรทัศน์ หรือสื่อภาพเคลื่อนไหวไม่น้อยกว่า 1 ปี
– สามารถใช้โปรแกรมกราฟฟิก และตัดต่อพื้นฐานสำหรับผลิตรายการโทรทัศน์ได้ เช่น Adobe After Effects, Adobe Premiere Pro, Adobe Photoshop และ Adobe Illustrator เป็นต้น หากใช้ 3dsMax, Maya และ Cinema4D ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศ
– เป็นคนทันสมัย รักการเรียนรู้ และมีความคิดสร้างสรรค์
– สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่
– มีความยืดหยุ่นในเรื่องของเวลาทำงาน
.
ในแต่ละตำแหน่ง โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ http://www.gmmgrammy.com/career/ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2669-9000